macOS (Free)

macOS (မႅၵ်ႊဢူဝ်ႊဢဵတ်ႊသ်) ပဵၼ် OS တႃႇၶွမ်းလုၵ်ႉတီႈၶွမ်ႊပႃႇၼီႇ Apple ၵမ်းသိုဝ်ႈ။ OS ၼႆႉသႂ်ႇမႃးပႃးၼႂ်းၶွမ်းမိူၼ်ၼင်ႇ macbook, macbook air, macbook pro, imac လႄႈ mac pro ၸၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။ မႆၢတွင်း - macos ၼႆႉၵမ်ႉထႅမ်ၶွမ်းၸိူဝ်းလုၵ်ႉတီႈ Apple...

Ubuntu (Free)

Ubuntu (ယူႊပၼ်ႊထူႊ) ပဵၼ် OS ဢမ်ႇလႆႈသဵင်ႈငိုၼ်း (open-source) ဢၼ်သၢင်ႈလူၺ်ႈ Linux တႃႇၵူၼ်းၵူႈေၵႃႉ။ OS သႅၼ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်သႂ်ႇမႃးပႃးၸွမ်းပူဝ်ႊၵႅမ်ႊဢၼ်ဢမ်ႇလူဝ်ႇသိုဝ်ႉ ႄလႈ ၽွမ်ႉတႃႉႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈမိူၼ်ၵၼ်တင်း Windows ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႆယူႇ။ Ubuntu ၼႆႉသၢင်ႈၼိူဝ် Linux ပႃႈတႂ်ႈသႅၼ်း Derbian OS လႄႈ မိူဝ်ႈတႅၵ်ႈၵၼ်တင်း Linux...

Windows 10 (လႆႈသိုဝ်ႉ)

Media Creation Tool ပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉတႃႇသၢင်း (လူင်း) Windows ၵမ်းသိုဝ်ႈ။ ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉႁဝ်းၸၢင်ႈဢဝ်ၵႂႃႇသၢင်ႈတူဝ်လူင်း Windows (installation media) ဢမ်ႇဝႃႈတႃႇတၢဝ်ႊလူတ်ႊ ၾႆႇ ISO၊ သႂ်ႇၼႂ်း DVD ႄလႈ USB ၸၵႂႃႇၼႆယူႇ။ လိူဝ်ေသၼႆႉ ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉယင်းၸႂ်ႉပုၼ်ႈတႃႇ ဢပ်ႊၵလဵတ်ႊ (upgrade) Windows ႁႂ်ႈသႅၼ်းမၼ်း...

Adobe Acrobat Reader DC – (Free)

Adobe Acrobat Reader DC ပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊဢမ်ႇလူဝ်ႇသဵင်ႈငိုၼ်း (Free) ဢၼ်ၸႂ်ႉတႃႇတူၺ်း၊ ထုတ်ႇဢွၵ်ႇ (print)၊ လႄႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် (commenting) ၾႆႇသႅၼ်း PDF ၼႆၶႃႈ။ ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉ ႁဵတ်းၶိုၼ်ႈလူၺ်ႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ Adobe။ သင်ၶႂ်ႈၵႄႈၶေႃႈမုၼ်းၼႂ်းၾႆႇ PDF ၼႆ Adobe လႆႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃး ပႃးပူဝ်ႊၵႅမ်ႊ...

7-Zip – (Free)

7-Zip (သေႊဝဵၼ်ႊသိပ်ႊ) ပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊဢမ်ႇလူဝ်ႇသဵင်ႈငိုၼ်း (open-source) ဢၼ်ၸႂ်ႉတႃႇ ၵီႈ (extract) ဢမ်ႇၼၼ် မတ်ႉၾႆႇ (archive)။ ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉ ၵမ်ႉထႅမ်သႅၼ်းၾႆႇမိူၼ်ၼင်ႇ 7z, XZ, BZIP2, GZIP, TAR, ZIP လႄႈ WIM ၸၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

Microsoft Excel – (လႆႈသိုဝ်ႉ)

Microsoft Excel (မႆၢႊၶူဝ်ႊသွျပ်ႊ ဢဵၵ်ႊသဵဝ်ႊ) ပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၸိုဝ်ႈလင် တႃႇႁဵတ်းၸရၢင်း ဢမ်ႇၼၼ် မႆၢၼပ်ႉၵမ်းသိုဝ်ႈ။ ၵမ်ႈၼမ်ၸႂ်ႉပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉ တႃႇႁဵတ်းၸရၢင်းငိုၼ်းၶဝ်ႈငိုၼ်းဢွၵ်ႇ၊ ႁဵတ်း chart၊ တေႃႇပေႃးထိုင်ၽိုၼ်လႆၢးငၢၼ်း ၸၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။ ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉ ႁူမ်ႈပႃးမႃးၼႂ်း Microsoft Office လႄႈ တေလႆႈသိုဝ်ႉတႃႇၸႂ်ႉမၼ်းၼႆယဝ်ႉ။ Office 365 Professional Plus Office 2019 ProPlus

Microsoft PowerPoint – (လႆႈသိုဝ်ႉ)

Microsoft Excel (မႆၢႊၶူဝ်ႊသွျပ်ႊ ဢဵၵ်ႊသဵဝ်ႊ) ပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၸိုဝ်ႈလင် တႃႇႁဵတ်းၸရၢင်း ဢမ်ႇၼၼ် မႆၢၼပ်ႉၵမ်းသိုဝ်ႈ။ ၵမ်ႈၼမ်ၸႂ်ႉပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉ တႃႇႁဵတ်းၸရၢင်းငိုၼ်းၶဝ်ႈငိုၼ်းဢွၵ်ႇ၊ ႁဵတ်း chart၊ တေႃႇပေႃးထိုင်ၽိုၼ်လႆၢးငၢၼ်း ၸၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။ ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉ ႁူမ်ႈပႃးမႃးၼႂ်း Microsoft Office လႄႈ တေလႆႈသိုဝ်ႉတႃႇၸႂ်ႉမၼ်းၼႆယဝ်ႉ။ Office 365 Professional Plus Office 2019 ProPlus

Microsoft Word – (လႆႈသိုဝ်ႉ)

Microsoft Word (မႆၢႊၶူဝ်ႊသျွပ်ႊ ဝိူဝ်ႊ) ပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၸိုဝ်ႈလင်သုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ တႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းလိၵ်ႈလႆၢးၵမ်းသိုဝ်ႈ။ ၵမ်ႈၼမ်ၸႂ်ႉပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉတေႃႇ တႅမ်ႈလိၵ်ႈလႆၢး၊ ၸတ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈ၊ တေႃႇပေႃးထိုင်ၵၢၼ်ႁဵတ်းသူင်ႇရႆၢးငၢၼ်းၸၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉ ႁူမ်ႈပႃးမႃးၼႂ်း Microsoft Office လႄႈ တေလႆႈသိုဝ်ႉတႃႇၸႂ်ႉမၼ်းၼႆယဝ်ႉ။ Office 365 Professional Plus Office 2019 ProPlus

Filmora – (လႆႈသိုဝ်ႉ)

  Filmora (ၾိမ်ႊမူဝ်ႊရႃႊ) ပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊ တတ်းတေႃႇဝီႇတီႇဢူဝ်ႇ ဢၼ်မီး feature တင်းၼမ်။ သင်တႅၵ်ႈၵၼ်တင်းပူဝ်ႊၵႅမ်ႊ တတ်းတေႃႇဝီႇတီႇဢူဝ်ႇယႂ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ Adobe Premiere Pro ၼႆ ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉ လႆႈဝႃႈလဵၵ်ႉလိူဝ်လႄႈၸႂ်ႉငၢႆႈလိူဝ်တႄႉတႄႉ။ ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈၸွမ်းဝီႇတီႇဢူဝ်ႇ၊ သဵင်၊ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ လႄႈတူဝ်လိၵ်ႈ ဢၼ်ၸႂ်ႉငၢႆႈ လႄႈ လီပုၼ်ႈတႃႇ...

Sublime Text – (လႆႈသိုဝ်ႉ)

Sublime Text (သပ်ႊလၢႆႊ ထႅၵ်ႊ) ပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်တႅမ်ႈၶူတ်ႊ (code) လၢၵ်ႇလႆၢးဢၼ်ၽူႈၶူင်သၢင်ႈ (developer) တင်းၼမ်ထုၵ်ႇၸႂ်လႄႈၸႂ်ႉၼမ်။ ၼႆႉပဵၼ်ယွၼ်ႉမၼ်းၵမ်ႉထႅမ် ၸမ်ၵူႈၽႃႇသႃႇ programming လႄႈ မီးၽၢင်ႁၢင်ႈဢၼ်ႁၢင်ႈလီ။ လိူဝ်သေၼႆႉ ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊဢၼ်လဵၵ်ႉ လႄႈ ဢမ်ႇၵိၼ်ပိုၼ်ႉတီႈၼမ်သေဢမ်ႇၵႃး မၼ်းယင်းပႆၢမီး feactures တင်းၼမ် ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်တႅမ်ႈၶူတ်ႊၼၼ်ႉ ဝႆးလႄႈလီသူၼ်ၸႂ်ၼမ်လိူဝ်ၵဝ်ႇၼႆယဝ်ႉ။

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း