MiniTool Power Data Recovery (Free)

Mini Tool Power Data Recovery Free ပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊ ပုၼ်ႈတႃႇၵူႈ ဢမ်ႇၼၼ်ၶိုၼ်းဢဝ် ၶေႃႈမုၼ်းဢၼ်တူၵ်းႁၢႆ (data recovery) ဢၼ်ၸႂ်ႉငၢႆႈ လႄႈ ဢမ်ႇလႆႈသဵင်ႈငိုၼ်း (free)။ ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉၶိုၼ်းဢဝ် (recover) ၶေႃႈမုၼ်းလႆႈလၢႆသႅၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၾႆႇ document ၊ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ၊...

Signal တႃႇ Windows (Free)

Signal (သိၵ်ႊၼ​ေႃႊ) ပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ ဢၼ်မီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသုတ်း ဢၼ်ၼိုင်ႈၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ။ ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉ ၸႂ်ႉၵၢၼ် လပ်ႉၶ​ေႃႈမုၼ်း (encryption) ၸၼ်ႉသုင် ပုၼ်ႈတႃႇႁ​ေႉႁၢမ်ႈ ဢမ်ႇႁႂ်ႈပိူၼ်ႈၶဝ်ႈထိုင်ၶ​ေႃႈမုၼ်း ၵၢၼ်သူင်ႇၶ​ေႃႈမုၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းႁဝ်း။ လိူဝ် သ​ေ ပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊပုၼ်ႈတႃႇလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈယဝ်ႉ Singal ပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊဢၼ် မီးလွၵ်းလၢႆးၸႂ်ႉ လ​ႄႈ ၶိူင်ႈမိုဝ်း ဢၼ်ငၢႆးၵၼ်တင်း ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇၸိုဝ်ႈလင်တၢင်ႇၸိူဝ်း...

Signal တႃႇ Mac (Free)

Signal (သိၵ်ႊၼ​ေႃႊ) ပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ ဢၼ်မီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသုတ်း ဢၼ်ၼိုင်ႈၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ။ ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉ ၸႂ်ႉၵၢၼ် လပ်ႉၶ​ေႃႈမုၼ်း (encryption) ၸၼ်ႉသုင် ပုၼ်ႈတႃႇႁ​ေႉႁၢမ်ႈ ဢမ်ႇႁႂ်ႈပိူၼ်ႈၶဝ်ႈထိုင်ၶ​ေႃႈမုၼ်း ၵၢၼ်သူင်ႇၶ​ေႃႈမုၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းႁဝ်း။ လိူဝ် သ​ေ ပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊပုၼ်ႈတႃႇလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈယဝ်ႉ Singal ပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊဢၼ် မီးလွၵ်းလၢႆးၸႂ်ႉ လ​ႄႈ ၶိူင်ႈမိုဝ်း ဢၼ်ငၢႆးၵၼ်တင်း ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇၸိုဝ်ႈလင်တၢင်ႇၸိူဝ်း...

WeChat တႃႇ Windows (Free)

WeChat (ဝီႊၶျႅတ်ႊ) ပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းၸိုဝ်ႈလင်သုတ်းၼႂ်းမိူင်းၶ​ႄႇ ပုၼ်ႈတႃႇ ႁဵတ်းလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၵၢၼ်တင်း ပီႈၼွင်ႉ၊ ဢူၺ်းၵ​ေႃႉဢမ်ႇၼၼ် ၵူၼ်းႁူႉၸၵ်း။ လိူဝ်သ​ေ ၸႂ်ႉၼႂ်းၾူၼ်းယဝ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် WeChat မီးပူဝ်ႊၵႅမ်ႊ ပုၼ်ႈတႃႇၸႂ်ႉၼႂ်းၶွမ်းၵမ်ႈသိုဝ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

WeChat တႃႇ Mac (Free)

WeChat (ဝီႊၶျႅတ်ႊ) ပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းၸိုဝ်ႈလင်သုတ်းၼႂ်းမိူင်းၶ​ႄႇ ပုၼ်ႈတႃႇ ႁဵတ်းလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၵၢၼ်တင်း ပီႈၼွင်ႉ၊ ဢူၺ်းၵ​ေႃႉဢမ်ႇၼၼ် ၵူၼ်းႁူႉၸၵ်း။ လိူဝ်သ​ေ ၸႂ်ႉၼႂ်းၾူၼ်းယဝ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် WeChat မီးပူဝ်ႊၵႅမ်ႊ ပုၼ်ႈတႃႇၸႂ်ႉၼႂ်းၶွမ်းၵမ်ႈသိုဝ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

Messenger တႃႇ ၶွမ်း (Free)

Messenger (မႅတ်ႊသဵင်ႊၸိူဝ်ႊ) ပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းၸိုဝ်ႈလင်ပုၼ်ႈတႃႇ ႁဵတ်းလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၵၢၼ်တင်း ပီႈၼွင်ႉ၊ ဢူၺ်းၵ​ေႃႉဢမ်ႇၼၼ် ၵူၼ်းႁူႉၸၵ်း။ လိူဝ်သ​ေ ၸႂ်ႉၼႂ်းၾူၼ်းယဝ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် Messenger မီးပူဝ်ႊၵႅမ်ႊ ပုၼ်ႈတႃႇၸႂ်ႉၼႂ်းၶွမ်းၵမ်ႈသိုဝ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

Line တႃႇ Mac (Free)

Line (လၢႆႊ) ပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းပုၼ်ႈတႃႇ ႁဵတ်းလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၵၢၼ်တင်း ပီႈၼွင်ႉ၊ ဢူၺ်းၵ​ေႃႉဢမ်ႇၼၼ် ၵူၼ်းႁူႉၸၵ်း။ လိူဝ်သ​ေ ၸႂ်ႉၼႂ်းၾူၼ်းယဝ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် Line မီးပူဝ်ႊၵႅမ်ႊ ပုၼ်ႈတႃႇၸႂ်ႉၼႂ်းၶွမ်းၵမ်ႈသိုဝ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

Line တႃႇ Windows (Free)

Line (လၢႆႊ) ပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းပုၼ်ႈတႃႇ ႁဵတ်းလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၵၢၼ်တင်း ပီႈၼွင်ႉ၊ ဢူၺ်းၵ​ေႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၵူၼ်းႁူႉၸၵ်း။ လိူဝ်သ​ေ ၸႂ်ႉၼႂ်းၾူၼ်းယဝ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် Line မီးပူဝ်ႊၵႅမ်ႊ ပုၼ်ႈတႃႇၸႂ်ႉၼႂ်းၶွမ်းၵမ်ႈသိုဝ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

macOS (Free)

macOS (မႅၵ်ႊဢူဝ်ႊဢဵတ်ႊသ်) ပဵၼ် OS တႃႇၶွမ်းလုၵ်ႉတီႈၶွမ်ႊပႃႇၼီႇ Apple ၵမ်းသိုဝ်ႈ။ OS ၼႆႉသႂ်ႇမႃးပႃးၼႂ်းၶွမ်းမိူၼ်ၼင်ႇ macbook, macbook air, macbook pro, imac လႄႈ mac pro ၸၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။ မႆၢတွင်း - macos ၼႆႉၵမ်ႉထႅမ်ၶွမ်းၸိူဝ်းလုၵ်ႉတီႈ Apple...

Ubuntu (Free)

Ubuntu (ယူႊပၼ်ႊထူႊ) ပဵၼ် OS ဢမ်ႇလႆႈသဵင်ႈငိုၼ်း (open-source) ဢၼ်သၢင်ႈလူၺ်ႈ Linux တႃႇၵူၼ်းၵူႈေၵႃႉ။ OS သႅၼ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်သႂ်ႇမႃးပႃးၸွမ်းပူဝ်ႊၵႅမ်ႊဢၼ်ဢမ်ႇလူဝ်ႇသိုဝ်ႉ ႄလႈ ၽွမ်ႉတႃႉႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈမိူၼ်ၵၼ်တင်း Windows ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႆယူႇ။ Ubuntu ၼႆႉသၢင်ႈၼိူဝ် Linux ပႃႈတႂ်ႈသႅၼ်း Derbian OS လႄႈ မိူဝ်ႈတႅၵ်ႈၵၼ်တင်း Linux...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း