Ubuntu (Free)

ubuntu - ယူႊပၼ်ႊထူႊ

Ubuntu (ယူႊပၼ်ႊထူႊ) ပဵၼ် OS ဢမ်ႇလႆႈသဵင်ႈငိုၼ်း (open-source) ဢၼ်သၢင်ႈလူၺ်ႈ Linux တႃႇၵူၼ်းၵူႈေၵႃႉ။ OS သႅၼ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်သႂ်ႇမႃးပႃးၸွမ်းပူဝ်ႊၵႅမ်ႊဢၼ်ဢမ်ႇလူဝ်ႇသိုဝ်ႉ ႄလႈ ၽွမ်ႉတႃႉႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈမိူၼ်ၵၼ်တင်း Windows ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႆယူႇ။

Ubuntu ၼႆႉသၢင်ႈၼိူဝ် Linux ပႃႈတႂ်ႈသႅၼ်း Derbian OS လႄႈ မိူဝ်ႈတႅၵ်ႈၵၼ်တင်း Linux တၢင်ႇၸိူဝ်းၼႆ OS ၼႆႉမၼ်းမီးၽၢင်ႁၢင်ႈဢၼ်ႁၢင်ႈလီ လႄႈ ၸႂ်ႉငၢႆႈလိူဝ်တႄႉတႄႉ။

Ubuntu (Free) 1

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ