ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၸိုဝ်ႈလင်

ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊပိုၼ်ႉၶၢမ်ႇ

ဢႅၼ်ႊလွႆႊ

Tai Radio – ႁူင်းပွႆႇသဵင်တႆး

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ Tai Radio ပဵၼ်ဢႅပ်ႉႁူမ်ႈႁူင်းပွႆႇသဵင် ဢမ်ႇဝႃႈၽၢႆႇတႆး၊ မၢၼ်ႈ လႄႈ ထႆးဝႆႉတီႈလဵဝ်ၵၼ်ၼႆဢေႃႈ။

PL Font Changer – လၢႆႈၾွၼ်ႉပၢင်လူင်

PL Font Changer is a font App that can help user change font on their Android device. Easy to use and simple design. Fonts included: -...

ၶၢဝ်ႇတႆး – Tai News 6.0 (Update)

ဢႅပ်ႊဢၢၼ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး မိူင်းၽူႈတွႇႁွၵ်ႈ၊ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း၊ လႄႈ သႅၼ်ပၢႆး။ လိူဝ်သေၼႆႉ ဢႅပ်ႊၼႆႉယင်းပၢႆႁူမ်ႈပႃး ၶၢဝ်ႇရေႇတီႇဢူဝ်ႇ လႄႈ ၶၢဝ်ႇလုၵ်ႉတီႈၾဵတ်ႊသ်ပုၵ်ႊ ၼႆယူႇ။ - ဢၢၼ်ႇၶၢဝ်ႇမိူင်းတႆး - တူၺ်းၶၢဝ်ႇဝီႇတီႇဢူဝ်ႇ - ၶၢဝ်ႇလုၵ်ႉတီႈ Facebook - ၶၢဝ်ႇ IT တႆး - ထွမ်ႇ Radio

PL Converter

ၶိူင်ႈမိုဝ်းလီတႃႇ ပိၼ်ႇ(ပႄ)ၽႃႇသႃႇၾွၼ်ႉ Zawgyi - Unicode ဢၼ်လႆႈတင်းတႆးလႄႈမၢၼ်ႈ။ PL Converter can help you the proble about Zawgyi and Unicode. You don't need to worry about that. You...

Tai Music

ဢႅပ်ႉတႃႇပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းဢၼ်ႁၵ်ႉသဵင်ၽဵင်းၵႂၢမ်း

ပၵ်ႉယဵမ်ႈဝၼ်း

Tai or Shan Calendar a simple calendar that highlights important dates of the Shan people. Download

Tai Dictionary

This is an English-Tai(Shan) dictionary. Features √ Searchable in both Unicode/Zawgyi input methods √ Ads-free √ Designed for tablets √ More than 20,000 definitions from English to Tai(Shan) and...

Eng – Tai Dictionary

This is an English-Tai(Shan) dictionary. Features √ Searchable in both Unicode/Zawgyi input methods √ Ads-free √ Designed for tablets √ More than 20,000 definitions from English to Tai(Shan) and...

ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်းတႆး

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ၊ ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်းတႆး ဢၼ်ၼႆႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေၶဝ်တၢင်းတိုဝ်း တွၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယူႇ။ ၼႂ်းပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်းတႆးၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ- * တႄႇဢဝ် ပီ 1910 တေႃႇထိုင် ပီ 2030 ပႃးဝႆႉဝၼ်းတႆးလႄႈ ဝၼ်းဢင်းၵိတ်ႉ။ * ဢမ်ႇမီးၽွၼ်ႉတႆး၊ ဢမ်ႇမီးဢိၼ်ႇထိူဝ်ႇၼႅတ်ႉၵေႃႈၸႂ်ႉလႆႈ။ * ၶႂ်ႈႁႃဝၼ်းတႆးႁႃႉ? ဢမ်ႇၼၼ် ဝၼ်းဢင်းၵိတ်ႉ ႁႃလႆႈငၢႆႈꧦယူႇယဝ်ႉ။ * သႂ်ႇႁၢင်ႈၽၢႆႇလင်ၵေႃႈလႆႈ၊ ၶဵင်ႇသႅၼ်းၽွၼ်ႉတူဝ်လိၵ်ႈ လဵၵ်ႉ/ယႂ်ႇ...

ၾွၼ်ႉတႆး

လွၵ်းလၢႆး

လၢႆးပိုတ်ႇၾႆႇ .ai လူၺ်းဢမ်ႇၸႂ်ႉပူဝ်ႊၵႅမ်ႊ Adobe Illustrator

ဢူၺ်းၵေႃႉၸိူဝ်းဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၾႆႇ .ai (illustrator) ၼၼ်ႉတေႁူႉၵၼ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၾႆႇ ဝႅၵ်ႇတိူဝ်ႇ (vector) တႃႇႁဵတ်း graphic...

လၢႆးႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇထၢၼ်ႇ Notebook ယူႇလႆႈႁိုဝ်လိူဝ်ၵဝ်ႇ

မၢၵ်ႇထၢၼ်ႇ (battery) ၶွမ်းၼၼ်ႉ သင်ၸႂ်ႉၵႂႃႇႁိုဝ်ၵမ်ႈၽွင်ႈယဝ်ႉၼႆ တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈမၼ်းၸဵဝ်းမူတ်းၸဵဝ်းသဵင်ႈ ဝႆးလိူဝ်ၵဝ်ႇ။ တႃႇႁႂ်ႈမၢၵ်ႇထၢၼ်ႇ ပေႃးမီးဢႃႇယုယိုဝ်ႈယၢဝ်း လႄႈ...

ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊ Windows

Firefox – တႃႇတူၺ်းဝႅပ်ႉ

Mozilla Firefox ဢမ်ႇၼၼ်ၸိုဝ်ႈဢၼ်ၵႆႉႁူႉၸၵ်းၵၼ်ဝႃႈ Firefox (ၾႆးယႃးၾွၵ်ႉ) ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၶဝ်ႈတူၺ်းဝႅပ်ႉ (web browser) ဢၼ်လီတီႈသုတ်းဢၼ်ၼိုင်ႈၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ။ ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉတႄႇပိုၼ်ၽႄႈၼႂ်းပီ 2004 ႄလႈမၼ်းထုၵ်ႇၸႂ်ႉလူၺ်ႈ ၽူႈၶူင်သၢင်ႈ (developer) ၶဝ်တင်းၼမ် ယွၼ်ႉဝႃႈမၼ်းပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၽုၺ်ႇ (open source) လႄႈ မီးၶိူင်ႈမိုဝ်းၵမ်ႉထႅမ် (add on) ဢၼ်သႂ်ႇလႆႈထႅင်ႈတင်းၼမ်ၼႆယူႇ။ လိူဝ်သေၼႆႉ...

WinRAR – တႃႇမိပ်ႇလႄႈၵီႈၾႆႇ

WinRAR ပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊမိပ်ႇ (zip) လႄႈ ၵီႈ (extract) ၾႆႇဢၼ်မီးၼမ်ႉၼၵ်းမဝ်၊ ၸႂ်ႉငၢႆႈလႄႈဝႆး။ မၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ၾႆႇသႅၼ်းမိူၼ်ၼင်ႇ CAB, ARJ, LZH, TAR, GZ, ACE, UUE, BZ2, JAR, ISO, 7Z, Z ၸၵႂႃႇၼႆယူႇ။ လိူဝ်သေပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊဢၼ်ၸႂ်ႉငၢႆႈလႄႈမီးၼမ်ႉၼၵ်းမဝ်ယဝ်ႉ WinRAR ယင်းပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊဢၼ်ႁဝ်းၸၢင်ႈသႂ်ႇမၢႆလပ်ႉ...

Google Chrome – တႃႇတူၺ်းဝႅပ်ႉ

Google Chrome ပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊတႃႇတူၺ်းဝႅပ်ႉ (web browser) ဢၼ်ၸိုဝ်ႈလင်လႄႈမီးၵူၼ်းၸႂ်ႉၼမ်သုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ။ ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉ ၶူင်သၢင်ႈၶိုၼ်ႈလူၺ်ႈ ၶွမ်ႇပႃႇၼီႇ Google မိူဝ်ႈပီ 2008 လႄႈ တႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉၸႂ်ႉလႆႈၼႂ်း WIndows၊ iOS၊ Linux၊ masOS၊ လႄႈ Android ၼႆယူႇ။

CCleaner – တႃႇၽဵဝ်ႈယၵ်းယၵ်းၶွမ်း

CCleaner ပဵၼ်တူဝ်ႊၽဵဝ်ႈယုၵ်းယင်းၶွမ်းဢၼ် လီတီႈသုတ်းဢၼ်ၼိုင်ႈၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ။ ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉတင်ႈတႄႇမၼ်းပိုတ်ႇတူဝ်ၸဵမ်မိူသ်ႈပီ 2003 တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မီးၵူၼ်းတၢဝ်ႊလူတ်ႊလႄႈၸႂ်ႉ ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉၵႂႃႇယဝ်ႉဢမ်ႇယွမ်း 2,000 လၢၼ်ႉ (2 billions) ပွၵ်ႈ ယွၼ်ႉဝႃႈမၼ်းပဵၼ် ၶိူင်ႈမိုဝ်းဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶွမ်းလဵၼ်ႈဝႆးလိူဝ်ၵဝ်ႇ။ CCleaner ပဵၼ်တူဝ်လၢင်ႉ cookies၊ ၾႆႇၸူဝ်ႈၶၢဝ်း (temporary files) ၊ လႄႈ ၾႆႇယုၵ်းယၵ်းတၢင်ႇၸိူဝ်းဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶွမ်းထိူင်းလႄႈၼၵ်း ၼႆယူႇ။

Avast Free Antivirus – တႃႇၶႃႈႁႅမ်မႅင်း

Avast Free Antivirus ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈသဵင်ႈငိုၼ်းႄလႈ လႆႈဝႃႈပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၶႃႈႁႅမ်မူင်ႈမႅင်း (virus) ဢၼ်လီတီႈသုတ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ ေၵႃႈဝႃႈလႆႈ။ သင်တႅၵ်ႈၼိူင်းၵၼ်တင်းပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၶႃႈႁႅမ်ႈမႅင်းတင်ႇၸိူဝ်းၼႆ Avast Free Anti-vius ၼၼ်ႉပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊ ဢၼ်ၸႂ်ႉငၢႆႈ၊ မဝ်၊ ႁၢင်ႈလီ၊ လႄႈႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႆးလိူဝ်ၼႆယူႇ။ လိူဝ်သေၼႆႉ ပူဝ်ၵႅမ်ႊၼႆႉယင်းပႆႁူမ်ႈပႃး browser add on ဢၼ်တေဢဝ်ပၼ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ Web Browser...