Bitdefender Antivirus Free Edition – (Free)

Bitdefender Antivirus Free Edition ပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၶႃႈႁႅမ်မူင်ႈမႅင်းဢၼ်လီတီႈသုတ်း ဢၼ်ၼိုင်ႈ။ ပူဝ်ၵႅမ်ႊၼႆႉၸွႆႈၶႃႈႁႅမ်မူင်းမႅင်းၵူၺ်းသေဢမ်ႇၵႃး မၼ်းယင်းၸွႆႈၵိုတ်းယင်ႉ (block) ဝႅပ်ႉၸိူဝ်းဢၼ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ (ၸိူဝ်းဢၼ်ၸၢင်ႈသႂ်ႇမႃးပႃးမႅင်း ဢမ်ႇၼၼ်ၸိူဝ်းဢၼ်ၸင်ႈလၵ်ႉၶေႃႈမုၼ်း) ၼႆယူႇ။ ၽွၼ်းလီပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ဢၼ်ဝႆး လႄႈ ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉဢမ်ႇ ပေႃးၵိၼ် memory ၶွမ်း (ဢၼ်ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၶွမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ထိူင်း) မိူဝ်ႈတႅၵ်ႈတင်းပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၶႃႈႁႅမ် မူင်ႈမႅင်းတၢင်ႇတူဝ်ၼႆယဝ်ႉ။

AVG AntiVirus Free – (Free)

  AVG AntiVirus Free ပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၶႃႈႁႅမ်မူင်ႈမႅင်း (Anti-virus) ဢၼ်မီးၵူၼ်းၸႂ်ႉၼမ်တီႈသုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉဢၼ်ၼိုင်ႈ။ ယၢမ်းလဵဝ်မီးၵူၼ်းၸႂ်ႉပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 200 လၢၼ်ႉၵေႃႉ။ ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉၸွႆႈၶႃႈႁႅမ်ပၼ်မူင်ႈမႅင်းၼႂ်းၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈသေဢမ်ႇၵႃး မၼ်းယင်းပႆၢၸၢင်ႈထတ်းထွင်ပၼ်ဝႅပ်ႉ ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ လႄႈ ထတ်းပၼ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဢီႊမဵဝ်ႊ (email) ၸၵႂႃႇၼႆယူႇ။ AVG AntiVirus Free ပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊဢၼ်လီ လႄႈ ဢမ်ႇလႆႈသဵင်ႈငိုၼ်း၊ ၵူၺ်းသင်ဝႃႈၶႂ်ႈလႆႈ...

Malwarebytes – (Free)

Malwarebytes ပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၶႃႈႁႅမ်မူင်ႈမႅင်း ဢၼ်ၸိုဝ်ႈလင်ၶွင်လုမ်ႈၾႃႉဢၼ်ၼိုင်ႈ။ မၼ်းၸၢင်ႈ ထတ်းထွင် (scan) လႄႈၶႃႈႁႅမ်မူင်ႈမႅင်းလႆႈတင်းၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇ Trojians, rootkits, rogues, spyware ၸၵႂႃႇ။ ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊဢမ်ႇလူဝ်ႇသဵင်ႈငိုၼ်း၊ ၵူၺ်းသင်ၶႂ်ႈလႆႈ feature ဢၼ်ၼမ်လႄႈၶႅမ်ႉလိူဝ်ၵဝ်ႇၼႆ တေလႆႈသိုဝ်ႉ Malwarebytes Premium ၼႆယူႇ။

Avast Free Antivirus – (Free)

Avast Free Antivirus ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈသဵင်ႈငိုၼ်းႄလႈ လႆႈဝႃႈပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၶႃႈႁႅမ်မူင်ႈမႅင်း (virus) ဢၼ်လီတီႈသုတ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ ေၵႃႈဝႃႈလႆႈ။ သင်တႅၵ်ႈၼိူင်းၵၼ်တင်းပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၶႃႈႁႅမ်ႈမႅင်းတင်ႇၸိူဝ်းၼႆ Avast Free Anti-vius ၼၼ်ႉပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊ ဢၼ်ၸႂ်ႉငၢႆႈ၊ မဝ်၊ ႁၢင်ႈလီ၊ လႄႈႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႆးလိူဝ်ၼႆယူႇ။ လိူဝ်သေၼႆႉ ပူဝ်ၵႅမ်ႊၼႆႉယင်းပႆႁူမ်ႈပႃး browser add on ဢၼ်တေဢဝ်ပၼ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ Web Browser...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း