AVG AntiVirus Free – (Free)

 

AVG AntiVirus Free - (Free) 1

AVG AntiVirus Free ပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၶႃႈႁႅမ်မူင်ႈမႅင်း (Anti-virus) ဢၼ်မီးၵူၼ်းၸႂ်ႉၼမ်တီႈသုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉဢၼ်ၼိုင်ႈ။ ယၢမ်းလဵဝ်မီးၵူၼ်းၸႂ်ႉပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 200 လၢၼ်ႉၵေႃႉ။ ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉၸွႆႈၶႃႈႁႅမ်ပၼ်မူင်ႈမႅင်းၼႂ်းၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈသေဢမ်ႇၵႃး မၼ်းယင်းပႆၢၸၢင်ႈထတ်းထွင်ပၼ်ဝႅပ်ႉ ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ လႄႈ ထတ်းပၼ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဢီႊမဵဝ်ႊ (email) ၸၵႂႃႇၼႆယူႇ။

AVG AntiVirus Free ပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊဢၼ်လီ လႄႈ ဢမ်ႇလႆႈသဵင်ႈငိုၼ်း၊ ၵူၺ်းသင်ဝႃႈၶႂ်ႈလႆႈ feature ဢၼ်လီလိူဝ်ၼႆႉၸိုင်သိုဝ်ႉ AVG Antivirus Pro ၵေႃႈလႆႈၼႆယဝ်ႉ။

AVG AntiVirus Free - (Free) 2

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ