မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

တႆးဢၢႆႇထီႇ မီးယဵင်းဢၢၼ်းပုၼ်ႈတႃႇ ”ႁ်ႂ်ႈဢၢႆႇထီႇတႆးႁဝ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ”။

ႁဝ်းၶႃႈယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ဢၢႆႇထီႇ တႆးၼၼ်ႉတေလႆႈမီး ၵၢၼ်ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇ ဢမ်ႇဝႃႈၽၢႆႇၶူင်သၢင်ႈ (development) ၊ တီႇသၢႆး (design) ၊ ၵၢၼ်ၽႅၼ်ၵၢၼ် ၊ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းႁူႉ၊ လႄႈလမ်ႇလွင်ႈသုတ်း ၵၢၼ်သိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄႈတၢင်းႁူႉ လႄႈၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်ပဵၼ်မူႇပဵၼ်ၵေႃ ၼၼ်ႉယူႇ။

ႁဝ်းၶႃႈတေၶတ်းၸႂ် ၶိုင်သၢင်ႈလႄႈႁူမ်ႈမိုဝ်းတင်း ၸဝ်ႈပၢႆးဢၢႆႇထီႇတႆးတၢင်ႇၸိူဝ်းသေ သိုပ်ႇဢွၼ်ၵၼ် ဢီးသူၼ်းႁႂ်ႈတူင်ႇဝူင်းဢၢႆႇထီႇတႆးႁဝ်း ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇႁိူင်ႈႁိူဝ်းမႃးယူႇ။

ၼပ်ႉယမ်ထိုင်သေ

ၸုမ်းတႆးဢၢႆႇထီႇ

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ