Tai Radio – ႁူင်းပွႆႇသဵင်တႆး

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

Tai Radio ပဵၼ်ဢႅပ်ႉႁူမ်ႈႁူင်းပွႆႇသဵင် ဢမ်ႇဝႃႈၽၢႆႇတႆး၊ မၢၼ်ႈ လႄႈ ထႆးဝႆႉတီႈလဵဝ်ၵၼ်ၼႆဢေႃႈ။

ပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈသႂ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ
ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈသႂ်ႇပၼ်ၸိုဝ်ႈတီႈၼႆႈ