Tai Music

Tai Music 1

ဢႅပ်ႉတႃႇပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းဢၼ်ႁၵ်ႉသဵင်ၽဵင်းၵႂၢမ်း

Tai Music 2

9 တင်းႁၼ်ထိုင်

  1. တီႈၼ်ႂးTai musicၼႆႉဢမ်ႇလႆႈႁၼ်ၽဵင်းၵႂၢမ်းေသႁူဝ်ၶႃႈ…ေတလႆႈႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်သ်ႂႇၽဵင်းၵႂၢမ်းတီႈၼ်ႂးTai musicၼႆႉၶႃႈ….ၶႅၼ်းေတႃႈၸွႆႈလၢတ်ႈပၼ်ၽွင်ႈၶႃႈ….

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ