SSkeyboard

SSkeyboard 1SSKeyboard = ၶီးပွတ်ႇတႆး ဢၼ်ၼႆႉ မီးၽႃႇသႃႇတႃႇတေတႅမ်ႈၸူးႁႃၵၼ်ၼၼ်ႉမီးယူႇ ႗ ၽႃႇသႃႇၸွမ်းၵၼ်။
႑ႉ English
႒ႉ Myanmar Unicode
႓ႉ Myanmar Zawgyi
႔ႉ Tai Unicode
႕ႉ Tai Zawgyi
႖ႉ Taile
႗ႉ Thai
လိူဝ်သေၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး မီးမႃးပႃးထႅင်ႈ Theme ထိမ်း သီပိုၼ်ႉၶီးပွတ်ႇၼၼ်ႉ မီးမွၵ်ႈ ႒႖ ထိမ်း။ ၼင်ႇႁိုဝ်ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းႁဝ်းၶဝ်တၢင်းသႅင်ႈ တေလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶီးပွတ်ႇ ဢၼ်ႁၢင်ႈလီထုၵ်ႇတႃ မႅၼ်ႈၸႂ်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇလႆႈမႃးသိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၵူႈၵေႃႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၶူင်သၢင်ႈလူၺ်း – ၶိူဝ်းၶမ်း လၢင်းၶိူဝ်း
SSkeyboard 2

68 တင်းႁၼ်ထိုင်

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ