ၾွၼ်ႉပီႇတွင်ႇၸု Pyidaungsu

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ၼႆႉပဵၼ်တီႈတၢဝ်ႊလူတ်ႊ (download) ၾွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉလိၵ်ႈတႆး ပီႇတွင်ႇၸု Pyidaungsu ၼႆၶႃႈ။

ၾွၼ်ႉပီႇတွင်ႇၸု Pyidaungsu 1

download

7 တင်းႁၼ်ထိုင်

  1. ၶိုၵ်ႉၶိုၵ်ႉၶမ်ႇၶမ်ႇ လမ်ႇလွင်ႈၼႂ်းၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း လိၵ်ႈတႆး တေႃႇတူဝ်ႈလူၵ်ႈတေႉတေႉ
    ၶွပ်ႈၸႂ် လႄႈယုၵ်ႉယွင်ႈၼမ်ႉၸႂ်
    ၽူႈၶူင်သၢင်ႈၾွၼ်ႉတႆးၵူႈၸဝ်ႈၵူႈၵေႃႉ

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ