PL Note

PL Note 1

မၢႆတွင်း PL Note

PL Note ၼႆႉ ပဵၼ် App တီႈဢၼ်တႃႇတႅမ်ႈဝႆႉလွင်ႈမၢႆတွင်း ၸွမ်းဝၼ်းလႂ်ဝၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸႂ်ႉငၢႆႈလႄႈ ၽႂ်းၽၢႆလႆႈလီတေႉတေႉယဝ်ႉ။

တႅမ်ႈလႆႈၸွမ်း လိၵ်ႈတႆး လႄႈ လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးၽွၼ်ႉၼႂ်းၽူင်းသင်ၼႆယဝ်ႉ။

ၶူင်သၢင်ႈလူၺ်း – ၸၢႆးတွင်ႉၾႃႉPL Note 2

4 တင်းႁၼ်ထိုင်

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ