Malwarebytes – (Free)

Malwarebytes - (Free) 1

Malwarebytes ပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၶႃႈႁႅမ်မူင်ႈမႅင်း ဢၼ်ၸိုဝ်ႈလင်ၶွင်လုမ်ႈၾႃႉဢၼ်ၼိုင်ႈ။ မၼ်းၸၢင်ႈ ထတ်းထွင် (scan) လႄႈၶႃႈႁႅမ်မူင်ႈမႅင်းလႆႈတင်းၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇ Trojians, rootkits, rogues, spyware ၸၵႂႃႇ။ ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊဢမ်ႇလူဝ်ႇသဵင်ႈငိုၼ်း၊ ၵူၺ်းသင်ၶႂ်ႈလႆႈ feature ဢၼ်ၼမ်လႄႈၶႅမ်ႉလိူဝ်ၵဝ်ႇၼႆ တေလႆႈသိုဝ်ႉ Malwarebytes Premium ၼႆယူႇ။

Malwarebytes - (Free) 2

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ