Learn Tai

Learn Tai 1App ဢႅပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆးၸဵဝ်းမေႃဝႆး ၼင်ႇႁိုဝ်လိၵ်ႈတႆးႁဝ်းတေႁူိင်းမိူင်းႁဝ်းတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈႁဵတ်းပဵၼ်ဢႅပ်ႉသေ ပၼ်ပီႈပီႈၼွင်ႉၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်လႆႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။

ၶူင်သၢင်ႈလူၺ်း – ၶိူဝ်းၶမ်း လၢင်းၶိူဝ်း
Learn Tai 2

8 တင်းႁၼ်ထိုင်

  1. ꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮေတꨵယဝ္ꨵꨁꨣꨳတီꨳꨁူင္ꨡြꨀ္ꨲမꨣးꨡꨰပ္းꨅူိဝ္းꨓꨯꨵ
    ꨁꨣꨳယြꨓ္းသူးꨟ္ꨮꨳယူꨲလီꨀိꨓ္ဝꨓ္ꨟꨱတ္းꨀꨓ္ꨅြမ္းဝꨣꨲသꨣꨲꨓꨣꨲ
    ꨟ္ꨮꨳတꨱမ္ထူꨓ္ꨳꨅြမ္းꨓင္ꨲꨀင္ꨅ္ꨮꨁꨯꨳပꨱꨓ္ေသꨀမ္းꨁꨣꨳ

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ