Google Chrome – (Free)

Google Chrome - (Free) 1

Google Chrome ပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊတႃႇတူၺ်းဝႅပ်ႉ (web browser) ဢၼ်ၸိုဝ်ႈလင်လႄႈမီးၵူၼ်းၸႂ်ႉၼမ်သုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ။ ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉ ၶူင်သၢင်ႈၶိုၼ်ႈလူၺ်ႈ ၶွမ်ႇပႃႇၼီႇ Google မိူဝ်ႈပီ 2008 လႄႈ တႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉၸႂ်ႉလႆႈၼႂ်း WIndows၊ iOS၊ Linux၊ masOS၊ လႄႈ Android ၼႆယူႇ။

Google Chrome - (Free) 2

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ