Dok Su (ၵႂၢမ်းတုၵ်းသူး)

Dok Su (ၵႂၢမ်းတုၵ်းသူး) 1မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ …

Dok Su (ၵႂၢမ်းတုၵ်းသူး) ၼႆႉ ပဵၼ်ဢႅပ်း ဢၼ်မီး သဵင်ၽဵင်းၵႂၢမ်းတုၵ်းသူး 37 ပုၵ်ႈဝႆႉၶႃႈ။ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်ႉ ၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၽိင်ႈငႄႈတႆး၊ ၸေႊဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢၼ်ပၼ်ၶႂၢင့် ႁႂ်ႈႁဝ်းလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၵႂၢမ်းတုၵ်းသူး ဢၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်း တီႉသဵင်ဝႆႉယူႇၶႃႈ။

ၵႂၢမ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် မၼ်းတေပႃး သဵင်တိင်ႇ လႄႈ သဵင်ႁွင်ႉၵႂၢမ်း ယိင်းလႄႈၸၢႆး။ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ် တႃႇၽူႈႁႆႇတိင်ႇ မိူဝ်ႈၽွင်းလႆႈၽိုၵ်းႁႆႇတိင်ႇယူႇၶႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢႅပ်းၼႆႉ မၼ်းတေမီးဝႆႉ ဢၼ်လူလိၵ်ႈ (Read Mode) ပႃးၶႃႈ။ မိူဝ်ႈႁဝ်း ၽုၺ်ႇၵႂၢမ်းၼၼ်ႉ တီႈၼိူဝ်မၼ်း ၼဵၵ်းသဵင်ႁၢင်ႈ speaker ပၼ်ၼႆၵေႃႈ
မၼ်းတေပဵၼ် Read Mode ၵႂႃႇၶႃႈ။

ပွင်ႇဝႃႈ တေဢမ်ႇမီး သဵင်ႁွင်ႉၵႂၢမ်း၊ တေမီးဝႆႉ ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်ႁဝ်းတေလူလႆႈၵူၺ်းယဝ်ႉ။ ၼႆႉၵေႃႈ လႆႈႁဵတ်းဝႆႉ ႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းဢၼ်တေ ႁွင်ႉၵႂၢမ်းတုၵ်းသူးၼၼ်ႉ လႆႈတူၺ်းသေႁွင်ႉၸွမ်းလႆႈ ငၢႆလူင်ၸႂ်ယူႇၶႃႈ။
ၸၢႆးမၢဝ်း (ထုင်ႉမၢဝ်းၶမ်း)

Dok Su (ၵႂၢမ်းတုၵ်းသူး) 2

ၽူႈၶူင်သၢင်ႈ – TMK Group

6 တင်းႁၼ်ထိုင်

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ