CCleaner – (Free)

CCleaner - (Free) 1

CCleaner ပဵၼ်တူဝ်ႊၽဵဝ်ႈယုၵ်းယင်းၶွမ်းဢၼ် လီတီႈသုတ်းဢၼ်ၼိုင်ႈၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ။ ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉတင်ႈတႄႇမၼ်းပိုတ်ႇတူဝ်ၸဵမ်မိူသ်ႈပီ 2003 တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မီးၵူၼ်းတၢဝ်ႊလူတ်ႊလႄႈၸႂ်ႉ ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉၵႂႃႇယဝ်ႉဢမ်ႇယွမ်း 2,000 လၢၼ်ႉ (2 billions) ပွၵ်ႈ ယွၼ်ႉဝႃႈမၼ်းပဵၼ် ၶိူင်ႈမိုဝ်းဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶွမ်းလဵၼ်ႈဝႆးလိူဝ်ၵဝ်ႇ။

CCleaner ပဵၼ်တူဝ်လၢင်ႉ cookies၊ ၾႆႇၸူဝ်ႈၶၢဝ်း (temporary files) ၊ လႄႈ ၾႆႇယုၵ်းယၵ်းတၢင်ႇၸိူဝ်းဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶွမ်းထိူင်းလႄႈၼၵ်း ၼႆယူႇ။

CCleaner - (Free) 2

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ