Avast Free Antivirus – (Free)

Avast Free Antivirus - (Free) 1

Avast Free Antivirus ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈသဵင်ႈငိုၼ်းႄလႈ လႆႈဝႃႈပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၶႃႈႁႅမ်မူင်ႈမႅင်း (virus) ဢၼ်လီတီႈသုတ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ ေၵႃႈဝႃႈလႆႈ။ သင်တႅၵ်ႈၼိူင်းၵၼ်တင်းပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၶႃႈႁႅမ်ႈမႅင်းတင်ႇၸိူဝ်းၼႆ Avast Free Anti-vius ၼၼ်ႉပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊ ဢၼ်ၸႂ်ႉငၢႆႈ၊ မဝ်၊ ႁၢင်ႈလီ၊ လႄႈႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႆးလိူဝ်ၼႆယူႇ။

လိူဝ်သေၼႆႉ ပူဝ်ၵႅမ်ႊၼႆႉယင်းပႆႁူမ်ႈပႃး browser add on ဢၼ်တေဢဝ်ပၼ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ Web Browser မိူၼ်ၼင်ႇ Firefox လႄႈ Chrome ၼႆယဝ်ႉ။

Avast Free Antivirus - (Free) 2

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ