Adobe Illustrator – (လႆႈသိုဝ်ႉ)

Adobe Illustrator (ေဢႊတူဝ်ႊပီႊ ဢီႊလူႊသတေႊတိူဝ်ႊ

Adobe Illustrator (ေဢႊတူဝ်ႊပီႊ ဢီႊလူႊသတေႊတိူဝ်ႊ) ပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊတႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၶႅပ်း ႁၢင်ႈသႅၼ်း vector ၵမ်းသိုဝ်ႈ။ ၵူၼ်းၵမ်ႈၼမ်ၸႂ်ႉပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉ တႃႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇၸုမ်ႈမုၵ်ႉၸုမ်း (လူဝ်ႇၵူဝ်ႇ)၊ ဢႆၢႊၶွၼ်ႊ (icon) တႃႇၾူၼ်းလႄႈဝႅပ်ႉ၊ ဝႂ်ၵပ်းတူဝ်၊ infographics၊ တေႃႇပေႃးထိုင် ဝႂ်ၶူဝ်ႊသႃးၼႃး (ၸေျႃႇၺႃႇ) ဢၼ်ႁဝ်းႁၼ် ႁိမ်းၾၢင်ႇတၢင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇလူၺ်ႈ ၶွမ်ႇပႃႇၼီႇ Adobe ႄလႈ ႁဝ်းၶႃႈေတလႆႈသိုဝ်ႉတႃႇၸႂ်ႉမၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ vector ၼၼ်ႉပဵၼ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ၸႂ်ႉသဵၼ်ႈ (line) ပႆၢးၼပ်ႉသေႁဵတ်းဝႆႉ ၵွပ်ႈၼၼ်မိူဝ်ႈႁဝ်း ၸၼ်ႁႂ်ႈမၼ်းယႂ်ႇဢမ်ႇၼၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းလဵၵ်ႉၼၼ်ႉ ၶႅပ်းႁၢင်ႈမၼ်းဢမ်ႇတႅၵ်ႇဢမ်ႇၵွႆ မိူၼ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ raster ဢၼ်ႁဝ်းထႆၢႇလုၵ်ႉတီႈၾူၼ်းဢမ်ႇၼၼ်ၵွင်ႈထႆၢႇၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

မႆၢတွင်း – တေလႆႈမီး Adobe Account (သင်ဢမ်ႇမီးၼႆၸႂ်ႉ Facebook ဢမ်ႇၼၼ် Email သၢင်ႈမႂ်ႇလႆႈ) တႃႇတၢဝ်ႊလူတ်ႊပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉၶႃႈ

Adobe Illustrator - (လႆႈသိုဝ်ႉ) 1

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ