ဢေးယိင်း 01 (A Ying 01)

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ၼႆႉပဵၼ်ၼႃႈလိၵ်ႈတႃႇတၢဝ်ႊလူတ်ႊ (download) ၾွၼ်ႉတႆးဢေးယိင်း (A Ying) ၼႆၶႃႈ။

ဢေးယိင်း 01 (A Ying 01) 1

ဢေးယိင်း 01 (A Ying 01) 2

4 တင်းႁၼ်ထိုင်

  1. ၶႃႈၶႂ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်လွင်ႈၼိုင်ႈဢေႃႈ လွင်ႈဢၼ်တႃႇတေ Download ၽွၼ်ႉဢေယိင်းလႆႈ တၢင်းမူတ်းၵမ်းလဵဝ်ၼၼ်ႉ မၼ်းမီးပၼ်ႁႃဢေႃ မၢင်ဢၼ်ၵေႃႈလႆႈႁေ မၢင်ဢၼ်သမ်ႉႁၢႆလၢႆ မိူဝ်ႈပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းတေႉ မီး zip ၽွၼ်ႉဢေယိင်းဢေႃႈ ပေႃး Download ၼႆႉ လႆႈၸွမ်းၵၼ်တၢင်းမူတ်းလႄႈ တႃႇတေၸႂ်ႉၽွၼ်ႉႁၢင်ႈလီ တႅမ်ႈဝွၵ်းၼႂ်းၽူၼ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ် လီၸူမ်းသိူဝ်းလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်လီႁၢၼ်ႉၸႂ်တေႉတေႉၶႃႈ…

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ