ႁဵၼ်းလိၵ်ႈထႆး ဢွၼ်းလၢႆးၼ်

ႁဵၼ်းလိၵ်ႈထႆး ဢွၼ်းလၢႆးၼ် 1

ဢႅပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈထႆး ၽႃႇသႃႇထႆးၼိူဝ်ဢွၼ်းလၢႆးၼ် ၊ ဢွပ်းၾ်လၢႆးၼ် လူၺ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ။ ဢႅပ်ႉဢၼ်ၼႆႉ ပေႃးဝႃႈၸၼ်ဢဝ်ယဝ်ႉသေ (တၢဝ်းလူတ်ႇ) လဵပ်ႈႁဵၼ်းလႆႈၵူႈတီႈ ၊ လဵပ်ႈႁဵၼ်းလႆႈၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း လႄႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းလႆႈၵူႈၵေႃႉယူႇၶႃႈ ။

ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၽႃႇသႃႇလိၵ်ႈလၢႆးၵၢပ်ႇပၢၼ်မႂ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေပဵၼ်ၽႂ် ယူႇတီႈလႂ် မီးၶၢဝ်းယၢမ်းတူဝ်ႈတၼ်းၶၢဝ်းလႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ၊ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶဝ်ႈထိုင်ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း လွင်ႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလႆႈတႃႇသေႇယဝ်ႉၶႃႈ ။

ယုမ်ယမ်ဝႃႈဢႅပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈထႆးဢွၼ်းလၢႆးၼ်ဢၼ်ၼႆႉ တေမီးၽွၼ်းလီပုၼ်ႈတႃႇၸိူဝ်းၶႂ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈထႆး လႄႈသမ်ႉဢမ်ႇတွၼ်ႉမီးတိုဝ်ႉတၢင်းလႆႈႁဵၼ်း ဢမ်ႇမီးၶၢဝ်းယၢမ်းတၼ်း ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းတီႈလႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆၶႃႈ ။

သင်ဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇမီးၶေႃႈထၢမ်လွင်ႈသႂ်ၼႆၶႃႈၵပ်းသိုပ်ႇႁဝ်းၶႃႈလႆႈတီႈၼိူဝ်ဢႅပ်ႉၼႆႉလႆႈတႃႇသေၶႃႈ ၊
မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ။

– Easy to use app for learning Thai language online and offline by self-learning. In this app the language is translate in Tai (Shan) language, and everyone can download this app. All lesson in this course is free for learning.

Thank you for learning with us here.

ႁဵၼ်းလိၵ်ႈထႆး ဢွၼ်းလၢႆးၼ် 2

25 တင်းႁၼ်ထိုင်

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ