ၾွၼ်ႉ Oppo A3s ႄလႈ F9

ၾွၼ်ႉ Oppo A3s ႄလႈ F9 1

လႆၢးသႂ်ႇၾွၼ်ႉၼႂ်းၽူၼ်းမိၵ်ႈ Oppo A3s လႄႈ F9

ၼင်ႇႁိုဝ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တေၸႂ်ႉငႆၢႈၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈႄၼလႆၢးသႂ်ႇၾွၼ်ႉမၼ်း မီးပႃး တင်းဝီႇတီႇဢူဝ်ႇႄလႈၶႅပ်းႁၢင်ႈမၼ်းယူႇ ႁႂ်ႈၵူႈေၵႃႉမီးတၢင်းသိူဝ်းၸႂ်ၵူႈဝၼ်းၼႂ်ေသၵမ်း မႂ်ႇသုင်တၢင်းသဵင်ႈ။

ၶူင်သၢင်ႈလူၺ်း – ၶိူဝ်းၶမ်း လၢင်းၶိူဝ်း
ၾွၼ်ႉ Oppo A3s ႄလႈ F9 2

92 တင်းႁၼ်ထိုင်

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ