ႁူမ်ႈၾွၼ်ႉတႆး

Popular

ၾွၼ်ႉတႆးၸိုဝ်ႈလင် ဢၼ်ၸႂ်ႉၵၼ်ၼမ်

Tai Unicode

ၾွၼ်ႉတႆး Unicode တင်းသဵင်ႈ

A Shan

ႁူမ်ႈၾွၼ်ႉ A Shan တင်းသဵင်ႈ

Slls

တၢဝ်ႊလူတ်ႊၾွၼ်ႉ Slls တင်းသဵင်ႈ

A Ying

ၾွၼ်ႉဢေးယိင်း (A Ying) တင်းသဵင်ႈ

Kaw Sai

ၾွၼ်ႉၵေႃႉၸၢႆး (Kaw Sai) တင်းသဵင်ႈ

ၾွၼ်ႉတႆးၸႂ်ႉၼမ်

ပၢင်လူင်

PangLong

သေႃႇၸျီႇတႆး

Zawyi Tai

ယုင်းၶဵဝ်

Yung Hkio Unicode

ဢေႊယိင်း

A Ying

B_ShanBB

B_ShanBB

ဝႅပ်ႉဝၼ်း

Web_1

ၶမ်းၸိင်ႇ

Kam Jing

ယိင်းယိင်း

Ying Ying

ဢေးယိင်း - A Ying

SLLS

လွၵ်းမိုဝ်း (Keyboard)

တၢဝ်ႊလူတ်ႊလွၵ်းမိုဝ်း Keyboard တႆးတႃႇၶွမ်း

ၾွၼ်ႉတႆးတႃႇၾူၼ်း

တၢဝ်ႊလူတ်ႊလွၵ်းမိုဝ်း Keyboard တႆးတႃႇၾူၼ်း