ႁူမ်ႈၾွၼ်ႉတႆး

Popular

ႁူမ်ႈၾွၼ်ႉတႆးၸိုဝ်ႈလင် ဢၼ်ၸႂ်ႉၵၼ်ၼမ်

Tai Unicode

ႁူမ်ႈၾွၼ်ႉတႆး Unicode - 2022

A Shan

ႁူမ်ႈၾွၼ်ႉ A Shan တင်းသဵင်ႈ

Slls

ႁူမ်ႈႊၾွၼ်ႉ Slls

A Ying

ႁူမ်ႈၾွၼ်ႉဢေးယိင်း (A Ying)

Kaw Sai

ႁူမ်ႈၾွၼ်ႉၵေႃႉၸၢႆး (Kaw Sai)

???? ၾွၼ်ႉတႆးၸႂ်ႉၼမ်

ပၢင်လူင်

PangLong[Latest]

B_ShanBB

B_ShanBB

ယုင်းၶဵဝ်

Yung Hkio Unicode

ဢေႊယိင်း

A Ying

ၵေႃႉၸၢႆး

Kaw Sai

ပီႇတွင်ႇၸု

Pyidaungsu

သေႃႇၸျီႇတႆး

Zawyi Tai

ၼမ်ႉတဵင်း 2020

Nam Teng 2020

ၾွၼ်ႉလိုၼ်းသုတ်း

လွၵ်းမိုဝ်း (Keyboard)

တၢဝ်ႊလူတ်ႊလွၵ်းမိုဝ်း Keyboard တႆးတႃႇၶွမ်း

ၾွၼ်ႉတႆးတႃႇၾူၼ်း

တၢဝ်ႊလူတ်ႊလွၵ်းမိုဝ်း Keyboard တႆးတႃႇၾူၼ်း