ၾိင်ႈၾႃႉၾူၼ်

ၾိင်ႈၾႃႉၾူၼ် 1ယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈဢႅပ်ႉၼႆႉၶိုၼ်ႈမႃး ဢမ်ႇလႆႈမီးလွင်ႈဢၢၼ်းတႃႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသင်
ယိူင်းဢၢၼ်တေႉ
1. ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းတႆးႁဝ်းၵူႈၵေႃႉပေႃးတေႁူႉႁၼ်တၼ်းၶၢဝ်ႇၵူႈတီႈၼႆလႄႈသင်
2. တႃႇႁႂ်ႈပေႃးငၢႆႈၶိုၼ်ႈ လွင်ႈတႃႇတေတၼ်းၶၢဝ်းငၢဝ်းလႆႈၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းၼၼ်ႉ
3. တႃႇႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်လႆႈတိုဝ်းၸႂ်ႉလိၵ်ႈတႆး ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈတႆးႁဝ်း လႄႈႁႂ်ႈပေႃးသူင်ၸႂ် ၵႆႉဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈႁဝ်းၶိုၼ်း
4. လိၵ်ႈၶိူဝ်းႁဝ်းၵေႃႈႁႂ်ႈပေႃးၽႄႈၼမ်တိူဝ်းၵႂႃႇၵူႈတီႈ ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈႁူႉၸၵ်းၼမ်ၼႆၶႃႈ
ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈလႆႈၶတ်းၸႂ်သေ ႁဵတ်းပဵၼ်မႃးဢႅပ်ႉ ၾိင်ႈၾႃႉၾူၼ် ၼႆယဝ်ႉ ။

ၶူင်သၢင်ႈလူၺ်း – Tai Create
ၾိင်ႈၾႃႉၾူၼ် 2

8 တင်းႁၼ်ထိုင်

  1. လူတ်ႇမႃးယဝ်ႉ ၸႂ်ႉဢမ်ႇလႆႈတဵမ်ထူၼ်ႈ
    ႁဝ်းယူႇတီႈၽူးၵဵတ်ႇၸိုင်ႈထႆး ႁဝ်းသႂ်ႇတီႈယူႇဝႃႈ Thailand Bangkok မၼ်း​သမ်ႉမွၵ်ႇဝႃႈ တီႈယူႇပႆႇမႅၼ်ႈၼႆတိၵ်းတိၵ်း
    တီႈယူႇဢၼ်​ၼႄမႃးၼၼ်ႉ​တႄႉပဵၼ် London လႅၵ်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်​ၵေႃႈလႅၵ်ႈဢမ်ႇလႆႈ ႁဝ်​း​ၵေႃႈၶႂ်ႈပဵၼ်ႁႅင်း ၶႂ်ႈသူင်ယိပ်းယူႇ ၽူႈၶူင်သၢင်ႈႁဝ်းၶဝ်ၶႅၼ်း​တေႃႈမူၼ်ႉ​မႄးပၼ်​သေၵမ်းၶႃႈ

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ