ၽဵင်းႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။

Shan Dhamma School Songs (ၽဵင်းႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ) ၼႆႉ မီးယိူင်းဢၢၼ်းဝႃႈ တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမလႄႈသင်၊ မေႃသွၼ်ဢၼ်သွၼ်ပၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈသင် ၼႂ်းပၢင်သွၼ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၽွင်းတေလႆႈၽိုၵ်းႁဵတ်းႁၢင်ႈတူင့်မၼ်း ပေႃးတေလႆႈငၢႆႈလူင်ၸႂ်ၼၼ်ႉသေလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၶူင်ဢွၵ်ႇမႃးယဝ့်။

ၽဵင်းၵႂၢမ်းႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမၼႆႉ မီးဝႆႉ 32 ပုၵ်ႈ။ ဢႅပ်းဢၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ တေထွမ်ႇၵႂၢမ်းလႆႈဢၼ်လဵဝ်၊ တႃႇတေတူၺ်း လိၵ်ႈၵႂၢမ်း (Lyrics) မၼ်းလႄႈ ႁွင်ႉၸွမ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈသႂ်ႇဝႆႉပႃး ဢၼ်လူလိၵ်ႈ (Read Mode) မၼ်းဝႆႉယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၽုၺ်ႇၵႂၢမ်းၼၼ်ႉ ၼဵၵ်းပၼ်ႁၢင်ႈ speaker တီႈၼိူဝ်မၼ်းၼႆၵေႃႈ တေလၢႆႊပဵၼ် ဢၼ်လူလိၵ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ။ လိူဝ်သေၼႆႉဢမ်ႇၵႃး မိူဝ်ႈၽုၺ်ႇၵႂၢမ်းၼၼ်ႉ လႆႈသႂ်ႇဝႆႉပႃး Karaoke mode ဝႆႉယဝ့်။ ပွင်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈလဵၼ်ႈၵႂၢမ်းယူႇၼၼ်ႉ ၼဵၵ်းပၼ်ႁၢင်ႈ “မႅၵ်း” တီႈတႂ်ႈမၼ်းၼႆၸိုင် တေဢမ်ႇဢွၵ်ႇသဵင် ၵူၼ်းႁွင်ႉ (Vocal) လႄႈ တေလဵၼ်ႈပၼ် သဵင်ႁႆႇတိုင်ႈမၼ်းလၢႆလၢႆၵူၺ်းယဝ်ႉ။

ၼႆႉၵေႃႈ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ် တႃႇၸိူဝ်းဢၼ်ၶႂ်ႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းလူၺ်ႈ ဢမ်ႇမီး သဵင်ၵူၼ်းႁွင်ႉၵႂၢမ်းမၼ်း ၵိုၵ်းပႃးမႃးၸွမ်းယူႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢႅပ်းၼႆႉ ပေႃးၽွင်းႁဝ်းလဵၼ်ႈၵႂၢမ်းသေ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇတီႈ ၼႃႈဢႅပ်းႁဝ်းၼႆၸိုင် တေၼႄပၼ် Notification မၼ်းပၼ်ယဝ့်။ တီႈၼၼ်ႈ ႁဝ်းတေ ၵိုတ်း၊ လဵၼ်ႈ၊ ၸဵၼ်ပုၵ်ႈႁူဝ်ၼႃႈ၊ ၸဵၼ်ပုၵ်ႈၽၢႆႇလင် ၽဵင်းႁဝ်းလႆႈလႄႈ ပေႃးၼဵၵ်းပၼ်မၼ်း တေဢွၼ်ႁဝ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈ ၽဵင်းဢၼ်ႁဝ်းလဵၼ်ႈယူႇ တေႃႈလဵဝ်ယဝ့်။
ထုင့်မၢဝ်းၶမ်း (မူႇၸေႊ)

ၽဵင်းႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ 1

ၽူႈၶူင်သၢင်ႈ – TMK Group

2 တင်းႁၼ်ထိုင်

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ