ၼႅတ်ႉပူဝ်ႇ

ၼႅတ်ႉပူဝ်ႇ 1NetPro = ၼႅတ်ႉပူဝ်ႇ (Internet Promotion = ပူဝ်ႇမူဝ်းသျိၼ်းဢိၼ်ႇတႃႇၼႅတ်ႉ)
ဢႅပ်ႉဢၼ်ၼႆႉပုၼ်ႈတႃႇ သႃႇမၵ်းလဵၼ်ႈ ဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉၼႂ်းမိူင်းထႆးၵူၺ်း၊ ဢၼ်ပဵၼ်သိမ်းၵၢတ်ႉၽူင်း AIS, Dtac, True move ၸူိဝ်းၼႆႉ၊ တႃႇတေလဵၼ်ႈဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉၼၼ်ႉ မီးဝႆႉပၼ် 1 ဝၼ်း၊ 7 ဝၼ်း၊ 30 ဝၼ်း။ သင်ၸူိဝ်ႉဝႃႈၶႂ်ႈလဵၼ်ႈၸူိင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလိူၵ်ႈသႃႇမၵ်းဢဝ်ဢၼ်ၼၼ်ႉၶႃႈ။

ၶူင်သၢင်ႈလူၺ်း – ၶိူဝ်းၶမ်း လၢင်းၶိူဝ်း
ၼႅတ်ႉပူဝ်ႇ 2

7 တင်းႁၼ်ထိုင်

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ