ၼွၼ်းၾၼ်ႁဵင်ပိူင်

ၼွၼ်းၾၼ်ႁဵင်ပိူင် 1

App Dreams 1000 ၼႆႉ ပဵၼ် App ဢၼ်ႁႃ ထီႇသၢမ်တူဝ် မိူၼ်ၵၼ်တင်း ပပ်ႉၼွၼ်းၾၼ်ႁဵင်ပိူင်ၵူၺ်း။ ဢႅပ်ႉၼႆႉ တေၸွႆႈႁႂ်ႈသူၸဝ်ႈ ႁႃဢၼ်သူၸဝ်ႈၼွၼ်းၾၼ် ဢမ်ႇၼၼ် မၢႆတူဝ်ဢၼ်သူၸဝ်ႈၶႂ်ႈႁႃၼၼ်ႉ လႆႈငၢႆႈ လႅတ်းၽႂ်းၽၢႆ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၵႅပ်ႉၼိုင်ႈၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။

*** လွၵ်းလၢႆးၸႂ်ႉမၼ်း ***

တႃႇတေၶူၼ်ႉႁႃ မိူၼ်ၼင်ႇ 000 – 99 ၼႂ်းပၢၵ်ႇတူဝ်ၼႆႉ ၵွပ်ႈ Database ၶႃႈမီးပၼ်ႁႃဝႆႉလႄႈ ပေႃးၶႂ်ႈၶူၼ်ႉႁႃ တူဝ် 001 ၸိူင် ႁႂ်ႈတႅမ်ႈႁႃ 1 ယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈဝႃႈ 00 သွၼ်တူဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ယူႇဝႆႉၼႂ်း Database လႆႈၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ပေႃးၶႂ်ႈႁႃတူဝ် 014 ၸိုင် ႁႂ်ႈတႅမ်ႈႁႃ 14 ၼႆ ၸင်ႇတေဢွၵ်ႇမႃးပၼ်ယဝ်ႉ။ ႁႂ်ႈထွၼ် 0 တင်းၼႃႈမၼ်းပႅတ်ႈသေ တႅမ်ႈႁႃၶႃႈ။

*** ၵၢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ***

– ၶူၼ်ႉႁႃလႆႈ တင်းၸိုဝ်ႈ ၽၢႆတႆး (မိူၼ်ၼင်ႇ တူဝ်သတ်း၊ ၵူၼ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ)
– ၶူၼ်ႉႁႃလႆႈ တင်းၸိုဝ်ႈ ၽၢႆမၢၼ်ႈ
– ၶူၼ်ႉႁႃႈလႆႈ တင်း မၢႆၼပ်ႉ

ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ သူၸဝ်ႈတေထုၵ်ႇၸႂ်သေ တေပဵၼ်တၢင်းၸႂ်ႉတိုဝ်းလီတႃႇသူၸဝ်ႈၵူႈၵေႃႉယူႇ။ သင်ဝႃႈ မီးပၼ်ႁႃသင်ၸိုင် တႅမ်ႈလိၵ်ႈ လၢတ်ႈမႃးလႆႈတီႈ ႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ။

*** ၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ***

– ၸဝ်ႈပပ်ႉၼွၼ်းၾၼ်ႁဵင်ပိူင်
– ၽူႈတႅမ်ႈၸွႆႈ ၶေႃႈမုၼ်း ၽၢႆမၢၼ်ႈ ၽၢႆတႆး

App Dreams 1000 is an App that user can search their dream. This app can help them to find their dream into number easy and fast in the short of time.

To search from 000 – 99 numbers, user have to remove 0 or 00 the first or second number. Such as to find 001, user have to type 1 into search bar. Becuase the database is not include 00 or 0.

Features:

– search in Tai or Shan Language
– search in Burmese Language
– search in number

I hope that App will help you to full fill their need. If you have a problem within this App, you can let me know by the below email address.

email: pld3v@pm.me

ၼွၼ်းၾၼ်ႁဵင်ပိူင် 2

3 တင်းႁၼ်ထိုင်

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ