ၸႅတ်ႈတူၺ်းရုတ်ႉထ်

ၸႅတ်ႈတူၺ်းရုတ်ႉထ် 1

ဢႅပ်ႉ Tai Root Checker – ၸႅတ်ႈတူၺ်းရုတ်ႉထ်ၼႆႉတႃႇၸႅတ်ႈတူၺ်းၼႂ်းၽူင်း Android ဝႃႈၸင်ႇႁဝ်းပႃႈလႆႈရုတ်ႉထ် ၽူင်းႁဝ်းယဝ်ႉႁိုဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶူင်ႁဵတ်းသၢင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းလိၵ်ႈတႆးႁဝ်း ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈႁဝ်း ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၶိုတ်းၸၼ်ႉပဵင်းပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈၶတ်းၸႂ်သေ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးပၼ်တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းၽူင်းလႆႈၵူႈလုၵ်ႈ ၵူႈၶိူင်ႈၶႃႈ ။

*** ငိတ်းၸူမ်းၽူႈပၼ်ႁႅင်ႈၶႃႈႁဝ်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉယူႇၶႃႈ ။

ၽူႈၶူင်သၢင်ႈ – Tai Create

ၸႅတ်ႈတူၺ်းရုတ်ႉထ် 2

6 တင်းႁၼ်ထိုင်

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ