ၸၢမ်းပၢႆးၼပ်ႉ

ၸၢမ်းပၢႆးၼပ်ႉ 1

ၸၢမ်းတၢင်းႁူႉၽၢႆႇပၢႆးၼပ်ႉ တႃႇပီႈၼွင်ႉတႆး
Test your maths skill in Shan or Tai language!

ၸၢမ်းပၢႆးၼပ်ႉ 2

7 တင်းႁၼ်ထိုင်

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ