ၸိူင်းသိုၵ်း သုၼ်းၸိုဝ်ႇ

ၸိူင်းသိုၵ်း သုၼ်းၸိုဝ်ႇ 1App ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ် လွၵ်းလၢႆးပၢႆးတိုၵ်းသိုၵ်း ဢၼ်ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၶႄႇၶဝ် ” သုၼ်းၸိုဝ်ႇ” တႅမ်ႈဝႆႉသေ ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ်ႇ သမ်ႉ ၶိုၼ်း ပိၼ်ႇတႅမ်ႈပဵၼ်ၽၢႆႇတႆး ၶႃႈသမ်ႉ ၶိုၼ်းဢဝ်ႁဵတ်းပဵၼ် App တႃႇႁႂ်ႈလူႇဢၢၼ်ႇလႆႈ ၼိူဝ်ၾူင်းလႆႈငၢႆႈငၢႆႈ။ ၵွပ်ႈ ယၢမ်းလဵဝ် ဢွၼ် ၵၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၾူင်းၵၼ်မႃးၼမ်ယဝ်ႉလႄႈ ၶႃႈႁၼ်ထိုင်ၼင်ႇၼႆသေ ယိူင်းဢၢၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ် တၢင်းႁူႉၵႅမ်မိုဝ်း သူၸဝ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ တၢင်းႁူႉဢၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸႂ်ႉလႆႈ ၼႂ်းၵၢၼ်တိုၵ်းလၢႆလၢႆ ၼႂ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၵႃႈပဵၼ်ၵၢၼ်ဢၼ်ၶႄႉၶႅင်ႇၵၼ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈၵူႈ ဢၼ်ယဝ်ႉ။

ၶေႃႈၾၢင်ႉ။ ။ ၶိူင်ႈၾူင်းဢၼ်ပဵၼ် ၸၼ်ႉ Android 4.3 လူင်းတႂ်ႈတေႉ တူဝ်လိၵ်ႈမၼ်း တေမီးပၼ်ႁႃဢိတ်းၼိုင်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လူဢၢၼ်ႇလႆႈယူႇ။ ပေႃးပဵၼ် ၸၼ်ႉ Android 4.3 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်တေႉ တူဝ်လိၵ်ႈမၼ်း တေႁၼ်လႆႈလီ ဢမ်ႇမီးပၼ်ႁႃသင်။ ၼႆႉတေႉ ၶႃႈယွမ်းၼွမ်းယႂ်ႇၼမ်ထိုင် တီႈသူၸဝ်ႈ တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈယူႇၶႃႈ။ ၵွပ်ႈၶႃႈ တိုၵ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းၽိုၵ်းတႅမ်ႈ ၽိုၵ်းႁဵတ်းၵူၺ်း ၶႃႈလႄႈ တိုၵ်ႉမီးတီႈယူပ်ႈယွမ်းတင်းၼမ်ယူႇၼႆ ၶႅၼ်းတေႃႈပွင်ႇၸႂ်ပၼ်သေၵမ်းၶႃႈ…။

ၶူင်သၢင်ႈလူၺ်း – ၸၢႆးတွင်ႉၾႃႉ
ၸိူင်းသိုၵ်း သုၼ်းၸိုဝ်ႇ 2

4 တင်းႁၼ်ထိုင်

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ