ၸိူင်းပိၼ်ႇသဵင်တႆး (ဢႅပ်ႉၸိူင်းတႆး)

ၸိူင်းပိၼ်ႇသဵင်တႆး (ဢႅပ်ႉၸိူင်းတႆး) 1

Tai Movie App ၼႆႉ ပဵၼ်ဢႅပ်ႉဢၼ် တူၺ်းလႆႈၸိူင်း ၽၢႆႇတႆး လူၺ်ႈၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈ ၵူႈၵေႃႉၵေႃႈ မီး ထီႇဝီႇ ႁင်းၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉ။ ၸႂ်ႉငၢႆႈ လႅတ်းၽႂ်း လႄႈ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေပဵၼ်တၢင်းၸႂ်ႉတိုဝ်းတႃႇသူၸဝ်ႈယူႇ။ ၸိူင်းၼႆႉ ၶဝ်ပႃး ၸိူင်းႁၵ်ႉ၊ ၸိူင်းတိုၵ်းၵၼ်၊ ၸိူင်းဢလွင်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈသူၸဝ်ႈ ၶႂ်ႈတူၺ်းၸိူင်းသင်ၼႆ တႅမ်ႈယွၼ်းမႃးလႆႈယူႇၶႃႈ။ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈသေ တေၶပ်းၶိုင်ပၼ်သေ တၢင်ႇပၼ်သူၸဝ်ႈယူႇၶႃႈ။ သင်ဝႃႈ မီးလွင်ႈပၼ်ႁႃသင်လူၺ်ႈ ဢႅပ်ႉၼႆႉၸိုင် တႅမ်ႈလိၵ်ႈၸူးလႆႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ။

Easy to use, simple design for user. User can easy to watch Shan Movie by their Android device.

Note: The content in this app are a free content for public. I am not violent other policy or copyright.

If you have a problem within this app, please let me know by below email address.

email: taimovie@pm.me
web: taimovie.com

ၸိူင်းပိၼ်ႇသဵင်တႆး (ဢႅပ်ႉၸိူင်းတႆး) 2

48 တင်းႁၼ်ထိုင်

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ