ၶႅပ်းႁၢင်ႈပိုၼ်ႉလင် (Wallpaper)

ၶႅပ်းႁၢင်ႈပိုၼ်ႉလင် (Wallpaper) 1

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

Tai Picture ပဵၼ်ဢႅပ်ႊပုၼ်ႈတႃႇတင်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈပိုၼ်ႉလင် (Wallpaper) ဢၼ်ႁၢင်ႈလီ လႄႈ မီးၶႅပ်းႁၢင်ႈ ပၼ်ပီၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်လိူၵ်ႈၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်ႁူဝ်လၢၼ်ႉ ၼႆၶႃႈ။

လွၵ်းလၢႆးၸႂ်ႉ –

      1. ပိုတ်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ထုၵ်ႇၸႂမႃးဢၼ်ၼိုင်ႈ
      2. တဵၵ်းတီ “လိူၵ်ႈ” ဢၼ်ယူႇၸဵင်ႇၼိူဝ်ၶႂႃမိုဝ်း

ၶႅပ်းႁၢင်ႈပိုၼ်ႉလင် (Wallpaper) 2

8 တင်းႁၼ်ထိုင်

    • မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ တဵၵ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈဢိၼ်ထုၵ်ႇၸိူဝ်ဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ တဵၵ်းတီႈ “လိူၵ်ႈ” ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၼႆ ၶႅပ်းႁၢင်ႈပိုၼ်ႉလင်ၾူၼ်း တေလၢႆႈပဵၼ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်လႆႈလိူၵ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉဢေႃႈ။

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ