ၶၢဝ်ႇတႆး – Tai News 6.0 (Update)

ဢႅပ်ႊဢၢၼ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး မိူင်းၽူႈတွႇႁွၵ်ႈ၊ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း၊ လႄႈ သႅၼ်ပၢႆး။ လိူဝ်သေၼႆႉ ဢႅပ်ႊၼႆႉယင်းပၢႆႁူမ်ႈပႃး ၶၢဝ်ႇရေႇတီႇဢူဝ်ႇ လႄႈ ၶၢဝ်ႇလုၵ်ႉတီႈၾဵတ်ႊသ်ပုၵ်ႊ ၼႆယူႇ။

– ဢၢၼ်ႇၶၢဝ်ႇမိူင်းတႆး
– တူၺ်းၶၢဝ်ႇဝီႇတီႇဢူဝ်ႇ
– ၶၢဝ်ႇလုၵ်ႉတီႈ Facebook
– ၶၢဝ်ႇ IT တႆး
– ထွမ်ႇ Radioၶၢဝ်ႇတႆး - Tai News 6.0 (Update) 1

7 တင်းႁၼ်ထိုင်

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ