ၵႅမ်မိုဝ်းထိုဝ်

ၵႅမ်မိုဝ်းထိုဝ် 1

ဢႅပ်ႊၼႆႉၸွႆႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်း ထတ်းမၢႆ MMI code ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ၊ ထတ်းမၢႆၾူၼ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ၊ ထတ်းငိုၼ်း၊ လႄႈ သိုဝ်ႉ data package ၸၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

ၵႅမ်မိုဝ်းထိုဝ် 2

ၽူႈၶူင်သၢင်ႈ – Sai Mao Kham

29 တင်းႁၼ်ထိုင်

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ