ၵဵပ်းမၢၵ်ႇထၢၼ်ႇ – Tai Battery

ၵဵပ်းမၢၵ်ႇထၢၼ်ႇ - Tai Battery 1

Tai Battery is a Tai or Shan language application for fast battery charging. It can help to preserve battery by notifying users to disable unnecessary or unused application services. In addition, it also helps users to speed up charging time.
ၵဵပ်းမၢၵ်ႇထၢၼ်ႇ - Tai Battery 2

21 တင်းႁၼ်ထိုင်

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ