သဵင်လၢတ်ႈတႆး

သဵင်လၢတ်ႈတႆး 1

Tai Talk (သဵင်လၢတ်ႈတႆး) ပဵၼ်ဢႅပ်ႊပိုၼ်ႉၶၢမ်ႇ ပုၼ်ႈတႃႇ ၽိုၵ်းဢွၵ်ႇသဵင်လၢတ်ႈတႆး ၼႆၶႃႈ။

 

ၽူႈၶူင်သၢင်ႈ – SCPA

သဵင်လၢတ်ႈတႆး 2

15 တင်းႁၼ်ထိုင်

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ