ဝၼ်းမိူင်းတႆး

ဝၼ်းမိူင်းတႆး 1

App ၼႆႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ မီးၵႂၢမ်း ၶိူဝ်းႁဝ်းၶိူဝ်းရႃႇၸႃႇ လႄႈ ႁၢင်ႈၸဝ်ႈၾႃႉၶဝ် ၶမ်ႈၽွင်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ သင်မီးတီႈယူပ်ႈယွမ်းၸိုင် ၶႅၼ်းတေႃႈဝႂၢင်းၶႂၢင်ႉပၼ်ၶႃႈသေၵမ်းဢေႃႈ…
ၼပ်ႉယမ်ယႂ်ႇၼမ်သေလႄႈ

Deveoper: ၸၢႆးတွင်ႉၾႃႉဝၼ်းမိူင်းတႆး 2

2 တင်းႁၼ်ထိုင်

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ