လႅၵ်ႈလၢႆႈလိၵ်ႈတႆး

ဢႅပ်းၼႆႉပဵၼ် ဢႅပ်းဢၼ်တေလႅၵ်ႈလၢႆႊပၼ် ၸိုဝ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်း ၊ ၸိုဝ်ႈသွႆႉ ၊ ၸိုဝ်ႈထူင်သွႆႉ လႄႈ သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈမၢႆၾူင်း ဢၼ်ဢဝ်ၸေႃႇၸီႇတႆးသေတႅမ်ႈဝႆႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၵႂႃႇ ယူႇၼီႇၶူတ်ႉ ၵမ်းလဵဝ်ၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။

ယႃႇပေလိုမ်းပၼ် လၢဝ်ႁႃႈလုၵ်ႈဝႆႉၶႃႈၼႃႈ။

ၽူႈၶူင်သၢင်ႈ – SCPA

လႅၵ်ႈလၢႆႈလိၵ်ႈတႆး 1

47 တင်းႁၼ်ထိုင်

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ