လၢႆးႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇထၢၼ်ႇ Notebook ယူႇလႆႈႁိုဝ်လိူဝ်ၵဝ်ႇ

လၢႆးႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇထၢၼ်ႇ Notebook ယူႇလႆႈႁိုဝ်လိူဝ်ၵဝ်ႇ 1

မၢၵ်ႇထၢၼ်ႇ (battery) ၶွမ်းၼၼ်ႉ သင်ၸႂ်ႉၵႂႃႇႁိုဝ်ၵမ်ႈၽွင်ႈယဝ်ႉၼႆ တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈမၼ်းၸဵဝ်းမူတ်းၸဵဝ်းသဵင်ႈ ဝႆးလိူဝ်ၵဝ်ႇ။ တႃႇႁႂ်ႈမၢၵ်ႇထၢၼ်ႇ ပေႃးမီးဢႃႇယုယိုဝ်ႈယၢဝ်း လႄႈ ယူႇလႆႈႁိုဝ်လိူဝ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉ မီးလွၵ်းလၢႆးၸွမ်းၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ –

1. ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပွႆႇႁႂ်ႈမၢၵ်ႇထၢၼ်ႇသဵင်ႈယဝ်ႉၸင်ႇသၢင်း
မိူဝ်ႈမၢၵ်ႇထၢၼ်ႇသဵင်ႈယဝ်ႉၸင်ႇသၢင်းၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈၶွမ်းၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း သၢင်းထၢၼ်ႇႁိုဝ်လိူဝ်ၵဝ်ႇလႄႈမႆႈလိူဝ်ၵဝ်ႇ လွင်ႈၼႆႉၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈဢႃႇယုထၢၼ်ႇၸဵဝ်းသဵင်ႈၼႆယဝ်ႉ။ ႁဝ်းထုၵ်ႇလီသၢင်းထၢၼ်ႇၶွမ်း မိူဝ်ႈမၼ်း လိူဝ်မွၵ်ႈ 20% – 40% ။

2. ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီထွတ်ႇထၢၼ်ႇဢွၵ်ႇမိူဝ်ႈလဵၼ်ႈၶွမ်း
ၵူၼ်းၵမ်ႈၼမ်တေၵႆႉသဵပ်ႇပၵ်ႉၾႆးသေ ဢဝ်မၢၵ်ႇထၢၼ်ႇဢွၵ်ႇမိူဝ်ႈလဵၼ်ႈၶွမ်း ၼႆႉၵေႃႈပဵၼ်ယွၼ်ႉပုၼ်ႈတႃႇတေႁဵတ်းႁႂ်ႈထၢၼ်ႇယူႇလႆႈႁိုဝ်လိူဝ်ၵဝ်ႇ။ ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ မၢၵ်ႇထၢၼ်ႇၶွမ်းၼၼ်ႉ လိူဝ်သေပဵၼ်တူဝ် ၵဵပ်းသိမ်းႁႅင်းၾႆးယဝ်ႉ၊ မၼ်းယၢင်းပၢႆပဵၼ်တူဝ်ထိင်းႁႅင်းၾႆးထႅင်ႈ။ မိူဝ်ႈထွတ်ႇမၢၵ်ႇထၢၼ်ႇသေလဵၼ်ႈၶွမ်းၼၼ်ႉ သင်ႁႅင်းၾႆးဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၾႆးၵိုင်ႉၵၢင်ႉလပ်းၼႆ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၶွမ်းလုလႅဝ်လႆႈ!

3. ၸတ်းၵၢၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႂ်းၶွမ်း
ၵၢၼ်ၸတ်းၵၢၼ်မိူၼ်ၼင်ႇ ယွမ်းသႅင်ၾႆး Desktop လႄႈ ပိၵ်ႉပႅတ်ႈပူဝ်ႊၵႅမ်ႊဢၼ်ဢမ်ႇလူဝ်ႇၸႂ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ Bluethooth ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇထၢၼ်ႇယူႇႁိုဝ်လိူဝ်ၵဝ်ႇလႆႈ။

 

 

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ