လၢႆးလူင်း လွၵ်းမိုဝ်း Panglong keyboard ပုၼ်ႈတႃႇ Linux

လွၵ်းမိုဝ်း Panglong keyboard ဢၼ်ၶူင်သၢင်ႈလူၺ်ႈ NoerNova ၼႆ့ လူင်းလႆႈၼႂ်း Linux Debian 10.x ၊ Kali Linux လႄႈ Ubuntu ၼႆယဝ့်။ ၵၢၼ်လူင်းပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆ့ ႁဵတ်းလႆႈ 2 လၢႆးမိူၼ်ၼင်ႇ –

လၢႆးလူင်းလွၵ်းမိုဝ်း Panglong keyboard လူၺ်ႈၵၢၼ်ၸႂ့်ၾႆႇ .deb

1. တၢဝ်ႊလူတ်ႊၾႆႇ panglong-keyboard_1.1_all.deb

လၢႆးလူင်း လွၵ်းမိုဝ်း Panglong keyboard ပုၼ်ႈတႃႇ Linux 1

2. Double-click ပိုတ်ႇၾႆႇ panglong-keyboard_1.1_all.deb

လၢႆးလူင်း လွၵ်းမိုဝ်း Panglong keyboard ပုၼ်ႈတႃႇ Linux 2

3. တဵၵ်း Install လႄႈ သင်ယွၼ်းမၢႆလပ့်မႃးၼႆၸိုင် သႂ်ႇပၼ်မၢႆလပ့်ၶွမ်း

လၢႆးလူင်း လွၵ်းမိုဝ်း Panglong keyboard ပုၼ်ႈတႃႇ Linux 3

လၢႆးလူင်း လွၵ်းမိုဝ်း Panglong keyboard ပုၼ်ႈတႃႇ Linux 4

4. ၶိုၼ်း Restart ၶွမ်းသေ တေလႆႈႁၼ်လွၵ်းမိုဝ်းတႆးပၢင်လူင်ပေႃႇမႃးယဝ့်။

လၢႆးလူင်း လွၵ်းမိုဝ်း Panglong keyboard ပုၼ်ႈတႃႇ Linux 5

လၢႆးလူင်းလွၵ်းမိုဝ်း Panglong keyboard လူၺ်ႈ Terminal

  1. လူင်း Git ၼႂ်း Linux
sudo apt-get install git

2. Clone (တၢဝ်ႊလူတ်ႊ) git repository ၶွင်လွၵ်းမိုဝ်းပၢင်လူင် လူင်းမႃးဝႆ့ၼႂ်းၶွမ်း

sudo git clone https://github.com/NoerNova/Shan-keyboard-X11-linux.git

3. ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်း directory လွၵ်းမိုဝ်းပၢင်လူင်

cd Shan-keyboard-X11-linux

4. လူင်းလွၵ်းမိုဝ်းပၢင်လူင်

sudo chmod +x install.sh && sudo ./install.sh

5. ၶိုၼ်း Restart ၶွမ်း

လၢႆးဢဝ်ဢွၵ်ႇ (uninstall) လွၵ်းမိုဝ်း Panglong keyboard

1. ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်း directory လွၵ်းမိုဝ်းပၢင်လူင်

cd Shan-keyboard-X11-linux

2. ဢဝ်ဢွၵ်ႇလွၵ်းမိုဝ်းပၢင်လူင်

sudo chmod +x uninstall.sh && sudo ./uninstall.sh

3. ၶိုၼ်း Restart ၶွမ်း

 

ဢၢင်ႈဢိင် – https://github.com/NoerNova/Shan-keyboard-X11-linux

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ