လၢႆးလူင်းၾွၼ်ႉတႆးၼႂ်း Linux

ပိုတ်ႇ Terminal မႃးသတေႅမ်ႈလူင်း command ၸွမ်းပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ

sudo wget https://github.com/naingyeminn/mm-kb-kmfl/archive/master.zip -O mm-kb-kmfl.zip
unzip mm-kb-kmfl.zip
cd mm-kb-kmfl-master
make install

ဝၢႆးၼႆႉ ႁႂ်ႈၵႂႃႇတီႈ Input Method ယဝ်ႉတဵၵ်းတီႈ Add ဢမ်ႇၼၼ် ‘+”

လၢႆးလူင်းၾွၼ်ႉတႆးၼႂ်း Linux 1

ၶူၼ်ႉႁႃၸိုဝ်ႈၾွၼ်ႉ Shan > လိူၵ်ႈလွၵ်းမိုဝ်းတႆး > တဵၵ်း Add

လၢႆးလူင်းၾွၼ်ႉတႆးၼႂ်း Linux 2

ဢၢင်ႈဢိင် – https://github.com/naingyeminn/mm-kb-kmfl/

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ