လၢႆးပိုတ်ႇၾႆႇ .ai လူၺ်းဢမ်ႇၸႂ်ႉပူဝ်ႊၵႅမ်ႊ Adobe Illustrator

ဢူၺ်းၵေႃႉၸိူဝ်းဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၾႆႇ .ai (illustrator) ၼၼ်ႉတေႁူႉၵၼ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၾႆႇ ဝႅၵ်ႇတိူဝ်ႇ (vector) တႃႇႁဵတ်း graphic design။ မၢင်ပွၵ်ႈမႃးလူဝ်ႇပိုတ်ႇတူၺ်းၾႆႇ .ai မိူဝ်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၵူၺ်းဢမ်ႇလႆႈသၢင်းပူဝ်ႊၵႅမ်ႊ ဢမ်ႇၼၼ် ဢမ်ႇဢဝ်ၶွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မႃးၼႆၸိုင် မီးလွၵ်းလၢႆးပိုတ်ႇတူၺ်းၾႆႇငၢႆႈငၢႆႈၸွမ်းၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ –

1. ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၶွမ်းႁဝ်းၼႄ file extension လူၺ်ႈၵၢၼ်ၵႂႃႇတီႈ View >> File name extensions


2. လၢႆႈၸိုဝ်ႈၾႆႇ .ai ပဵၼ် .pdf (တဵၵ်းၶႂႃၼိူဝ်ၾႆႇ .ai ယဝ်ႉလိူဝ်ႈ rename)


3. တဵၵ်း Yes

4. ပိုတ်ႇၾႆႇ PDF ဢမ်ႇၼၼ်ၸႂ်ႉ Internet Explorer သေပိုတ်ႇၵေႃႈလႆႈ

2 တင်ႊႁၼ်ထိုင်

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ
ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈသႂ်ႇပၼ်ၸိုဝ်ႈတီႈၼႆႈ