လွၵ်းမိုဝ်း Tai Tham

Tai Tham Keyboard is a Keyboard Input for Tai Tham Unicode which enables you to type Tai Tham alphabet with Unicode Standard. It requires Android 4.2.2 or later versions. Tai Tham language is used in Kengtung, Xishuangbanna, Lao and Northern Thailand (Lanna).

How to setting?
1. Go to Setting.
2. Chosse Language and input.
3. In Keyboard and input methods. Choose additional Tai Tham Keyboard.
Finish setting.

How to use?
1. Go to any app have input field.
2.You can see default keyboard but not Tai Tham Keyboard. And Then slide a top of screen.
3. Choose input method and choose Tai Tham Keyboard.
Finish.

* If you type you see square alphabet. You should install Tai Tham Font.

လွၵ်းမိုဝ်း Tai Tham 1

ၽူႈၶူင်သၢင်ႈ – รังสิวุฒิ ไชยศิลป์

9 တင်းႁၼ်ထိုင်

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ