လွၵ်းမိုဝ်းပၢင်လူင် – PangLong keyboard

လွၵ်းမိုဝ်းပၢင်လူင် - PangLong keyboard layout

Download ၶႅပ်းႁၢင်ႈလွၵ်းမိုဝ်း

Download

Download ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊလွၵ်းမိုဝ်း

Download

6 တင်းႁၼ်ထိုင်

  1. ဢမ်ႇလႆႈႁၼ်တၢင်ႇပႃး ၶႅပ်းႁၢင်ႈလွၵ်းမိုဝ်း A Yin ၼႆၶႃႈလႄႈ ၶႂ်ႈတုၵ်းယွၼ်း တၢင်ႇပႃး ၶႅပ်းႁၢင်ႈလွၵ်းမိုဝ်း A Yin ဢိတ်ႉၼိုင်ႈၶႃႈ။ ယွၼ်ႉမီးတၢင်းယၢပ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပေႃးပူင်သွၼ် လွၵ်းမိုဝ်း A Yin ဢမ်ႇမီးၶႅပ်းႁၢင်ႈမၼ်းလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၸႂ် ၽွင်းၽိုၵ်းလွၵ်းမိုဝ်း A Yin သင်မီးၶႅပ်းႁၢင်ႈမၼ်းသေ ၸႅၵ်ႇပၼ်ၶဝ်ၼႆ တေတိူဝ်းပူင်သွၼ်ၵႂႃႇလႆႈငၢႆႈၼႆလႄႈ တုၵ်းယွၼ်းၶႂ်ႈပၼ်တၢင်း ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼႆမႃးယူႇၶႃႈ…ၼပ်ႉထိုဝ်ယူႇၶႃႈ။

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ