လွၵ်းမိုဝ်း ပီႇတွင်ႇၸု – Pyidaungsu keyboard

Pyitaungsu Keyboard Layout - လွၵ်းမိုဝ်း ပီႇတွင်ႇၸု

Download ၶႅပ်းႁၢင်ႈလွၵ်းမိုဝ်း

Download

Download ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊလွၵ်းမိုဝ်း

Download

1 တင်းႁၼ်ထိုင်

  1. ၶႅမ်ႉတႄႉႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇႁိူဝ်ႈႁိူင်းၶၼႃ။ ဢၼ်ၶႂ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တႄႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီႈၵွၼ်ႇၶ ၶိုၵ်ႉၵူႈဢၼ်ယဝ်ႉၶႃႈ၊ ၵူၺ်းတီႈလွၵ်းမိုဝ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဢၼ်ပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊမၼ်းၼၼ်ႉ ႁၢင်ႈမိူၼ် ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊလွၵ်းမိုဝ်းၸိုင်ႈၶူင်းၼၼ်ႉၶလႃႇ မၼ်းမိူၼ်ၵၼ်ၶႁတေႃႈ။

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ