ရႃႇသီႇဢုတု

ရႃႇသီႇဢုတု 1

Tai Weather is a simple application that allows users to see weather information 7 days in advance. This application is in Tai or Shan language.

ရႃႇသီႇဢုတု 2

4 တင်းႁၼ်ထိုင်

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ