ယႃႈယႃတႆး

ယႃႈယႃတႆး 1

ဢႅပ်းဢၼ်ၼႆ့တေႉ ပဵၼ်ဢႅပ်း ယႃႈယႃတႆး ပၢၼ်ၵွၼ်ႇ ဢၼ်ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။

ၽူႈၶူင်သၢင်ႈ – SCPA

ယႃႈယႃတႆး 2

6 တင်းႁၼ်ထိုင်

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ