လႅၵ်ႈလၢႆႈ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်မူၼ်း – တူဝ်ယၢဝ်း

လႅၵ်ႈလၢႆႈ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်မူၼ်း - တူဝ်ယၢဝ်း 1

ဢႅပ်းယုင်းၶမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢႅပ်းဢၼ်တေၸၢင်ႊ လႅၵ်ႈလၢႆႊပၼ်လႆႈ လိၵ်ႈတႆး တူဝ်မူၼ်း လႄႈ တူဝ်ယၢဝ်းၶႃႈဢေႃႈ။

ᥟᥦᥙᥰ ᥕᥧᥒᥰ ᥑᥛᥰ ᥢᥭᥳ ᥙᥥᥢᥴ ᥟᥦᥙᥰ ᥟᥢᥴ ᥖᥥᥴ ᥓᥣᥒ ᥘᥦᥐᥲ ᥘᥣᥭ ᥙᥢᥴ ᥘᥭᥲ ᥘᥤᥐᥲ ᥖᥭᥰ ᥖᥨᥝᥴ ᥛᥨᥢᥰ ᥘᥦᥲ ᥖᥨᥝᥴ ᥕᥣᥝᥰ ᥑᥣᥲ ᥟᥩᥲ

 

ၽူႈၶူင်သၢင်ႈ – SCPA

လႅၵ်ႈလၢႆႈ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်မူၼ်း - တူဝ်ယၢဝ်း 2

17 တင်းႁၼ်ထိုင်

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ