မၢႆတွင်းလၢႆးၸႂ်ႉၸၢႆႇ

 

မၢႆတွင်းလၢႆးၸႂ်ႉၸၢႆႇ 1

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ၊ ၸူမ်ႁူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီႈပီႈၼွင်ႉၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉယူႇၶႃႈ ။

App – ဢႅပ်ႉဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈပဵၼ် ဢႅပ်ႉၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၵၢၼ်ဝၢင်းၽႅၼ်ငိုၼ်း (daily expense manager) ၸႂ်ႉၸၢႆႇငိုၼ်း ပုၼ်ႈတႃႇတႅမ်ႈမၢႆတွင်း လွင်ႈငိုၼ်းၶဝ်ႈငိုၼ်းဢွၵ်ႇ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸႂ်ႉၸၢႆႇၵူႈဝၼ်း ဢမ်ႇၼၼ်ၵူႈဝူင်ႈ ၵူႈလိူၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆၶႃႈ ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၵေႃႈလႂ် ဝၢင်းၽႅၼ်ငိုၼ်းဢမ်ႇမေႃ ဢမ်ႇႁူႉတၢင်းဢွၵ်ႇငိုၼ်း ႁူႉတၢင်းၶဝ်ႈငိုၼ်းလၢႆလၢႆၵူၺ်းၼႆၸိုင် ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ဢႅပ်ႉဢၼ်ၼႆႉတေပဵၼ် ၽွၼ်းလီတႃႇပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယူႇၶႃႈ ။

တႃႇပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉႁႂ်ႈပေႃးလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းဢႅပ်ႉဢၼ်ၼႆႉ လႆႈၶတ်းၸႂ်ၶူင်သၢင်ႈလူၺ်ႈ Tai Create သေ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးပိုၼ်ၽေႈပၼ်ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈၸႂ်ႈတိုဝ်းၵၼ်ၵူႈတီႈ ၵူႈၵေႃႉယူႇၶႃႈ ။

မၢႆတွင်းလၢႆးၸႂ်ႉၸၢႆႇ 2

14 တင်းႁၼ်ထိုင်

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ