မၢၵ်ႇဝႅၼ်

မၢၵ်ႇဝႅၼ် 1

Tai Jumping Ball is a game in Tai or Shan language. Avoid hitting objects or cliff fall and try to get high score.

မၢၵ်ႇဝႅၼ် 2

6 တင်းႁၼ်ထိုင်

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ