ပၵ်ႉယဵမ်ႈဝၼ်း

ပၵ်ႉယဵမ်ႈဝၼ်း 1

Tai or Shan Calendar a simple calendar that highlights important dates of the Shan people.

ပၵ်ႉယဵမ်ႈဝၼ်း 2Download

4 တင်းႁၼ်ထိုင်

  1. ၶႃႈႁဝ်းယိၼ်းၸူမ်းလႄႈၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇ”ၼမ်”လူၺ်ႈလွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇလႄႈၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီပုၼ်ႈတႆးလႄႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးတၢင်းသဵင်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ ၶႃႈႁဝ်းယွၼ်းႁႂ်ူပီႈၼွင်ႉတႆးလႄႈပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းပွင်ႇၸႂ်သေဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၽွၼ်ႉတႆးႁဝ်း/ဢမ်ႇၼၼ်ႁဵၼ်းသွၼ်ဢဝ်လိၵ်ႈတႆးႁဝ်းထႅင်ႈယႂ်ႇ”ၼမ်”သေၵမ်းၼႆသေ ၶႃႈႁဝ်းယွၼ်းမႂ်ႇသုင်ထိုင်ၵေႃႉမီးၼမ်ႉၵတ်ႉၶိုင်ပွင်ၽွၼ်ႉတႆးလႄႈပီၼွင်ႉတႆးလႄႈ-ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းတၢင်းသဵင်ႈယူႇၶႃႈ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ (ပၢႆၵမ်-သႅၼ်သီလၢဝ် -ဝဵင်းၵေႇပၼ်ႇတူင်ႇ)

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ